• Domov
  • Novice
  • Pomembna vloga občin pri izvajanju novega ZMVN-1 in zagotavljanju podatkov

V sredo, 14.2.2018 je potekal informativni posvet SOS na temo predstavitve novega Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN-1) in drugega sistemskega vrednotenja nepremičnin ter zagotavljanja podatkov zanj v letošnjem in prihodnjem letu.

Uvodoma je navzoče pozdravil Tilen Božič, državni sekretar Ministrstva za finance (MF). Dogodek sta moderirala Jože Novak, vodja Projektne skupine za koordinacijo in usmerjanje projekta nove sistemske ureditve obdavčitve nepremičnin iz Ministrstva za finance (MF) in Izidor Jerala, član Projektne skupine iz MO Novo mesto.

V nadaljevanju je Tina Humar iz Sektorja za sistem obdavčitve dohodkov in premoženja (MF) predstavila nov Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN-1, Uradni list RS, št.77/2017 z dne 27.12.2017). Povedala je, da je sistem razvit s ciljem večnamenske uporabe za javne namene (obdavčitev, pravice iz javnih sredstev, državna statistika), ter zasebne in poslovne namene (banke, kupci, prodajalci). Predstavila je sestavine modelov vrednotenja, pripis posplošene vrednosti, postopek ugotavljanja posebnih okoliščin in ugovor zoper vrednost, posebni izvedenski organ vrednotenja tj. Strokovno komisijo vrednotenja, evidenco trga nepremičnin in novo evidenco o množičnem vrednotenju, za katero je predvidena vzpostavitev do 11. oktobra 2018 – prvi prevzem podatkov iz drugih evidenc. Prav tako je povedala, da se bo sam model vrednotenja preverjal vsaki dve leti po rednem ali poenostavljenem postopku. V postopku določanja modelov vrednotenja pa je kot novost uvedena prva faza, ki vključuje sodelovanje strokovne javnosti še pred usklajevanjem modelov vrednotenja z občinami.

Tina Humar in Jože Novak sta predstavila tudi večnamenskost uporabe posplošene vrednosti nepremičnin, vlogo posamičnega in množičnega vrednotenja, vlogo množičnega vrednotenja v Sloveniji in možnost razširitve njegove uporabe, kaj prinaša davek na nepremičnine na podlagi posplošene vrednosti in kaj prinaša večnamenski sistem množičnega vrednotenja nepremičnin.

Dušan Mitrović, direktor Urada za množično vrednotenje nepremičnin (GURS) je predstavil drugo sistemsko vrednotenje nepremičnin ter zagotavljanje podatkov zanj v letih 2018 in 2019. Izpostavil je novost ZMVN-1, po katerem se bo upoštevala namesto dejanske, podrobnejša namenska raba zemljišč. Pri samih postopkih po ZMVN-1 pa posebno pozornost namenil predvsem sodelovanju z občinam, ter napovedal predviden posvet UMVN pomladi 2018 (predstavitev „metode dela“, predstavitev oblike in načina posredovanja modelov vrednotenja občinam, predstavitev oseb UMVN, ki bodo sodelovale s posameznimi občinami (8 pisarn UMVN – 212 občin)).

Barbara Radovan, generalna direktorica Direktorata za prostor, graditve in stanovanja (MOP) je predstavila priporočila občinam v zvezi z obravnavo pobud za spremembo stavbnih zemljišč v kmetijska in gozdna zemljišča ter pripravo sprememb občinskih prostorskih načrtov. Glede pobude, ki se nanaša na spremembo stavbnega v nestavbno zemljišče na območju naselja je povedala, da sprememba ni smiselna, kadar so bila v ta zemljišča skozi postopke priprave prostorskih aktov in okoljskih presoj, še zlasti pa v opremljanje stavbnih zemljišč, vložena znatna finančna sredstva, saj bi to pomenilo nesmotrno ravnanje z javnimi sredstvi, predvsem pa bi negativno vplivalo na ponudbo zazidljivih, komunalno opremljenih stavbnih zemljišč (Priročnik za obravnavo pobud za spremembo namenske rabe zemljišč določa tudi kriterije za spremembe NRP iz stavbnega v nestavbno zemljišče).

V nadaljevanju je predstavila stanje OPN po občinah, kako bodo občine zagotovile podatke namenske rabe v REN do 1. 6. 2018, ter sistemsko zagotavljanje podatkov namenske rabe v REN po 1. 6. 2018.

Franc Ravnihar, direktor Urada za nepremičnine (GURS) je predstavil izvajanje 55. člena ZMVN-1, ter katere podatke in v kakšni obliki morajo občine posredovati na Geodetsko upravo. V nadaljevanju je predstavil stanje, pridobivanje in izboljševanje podatkov o nepremičninah ter vlogo občin pri izboljšanju podatkov v REN.

Martin Smodiš iz Geodetske uprave RS je predstavil koncept vrednotenja zemljišč, stanje podatkov o namenski rabi zemljišč v REN, ponovno izpostavil, da morajo občine prvič posredovati podatke o namenski rabi prostora na zemljiških parcelah in grafične podatke o namenski rabi prostora najkasneje do 1. junija 2018, predstavil generalizirano skupino namenskih rab in analizo podatkov o stavbnih zemljiščih na testnem območju 16-ih občin.

Udeleženci posveta so dobili izčrpne informacije glede novosti, ki jih prinaša ZMVN-1 in se seznanili s pomembno vlogo občin pri drugem sistemskem vrednotenju nepremičnin. Na podlagi razprave se je med drugimi še vedno odprtimi vprašanji, izkazala tudi potreba po dodatnih pojasnilih Geodetske uprave, vezanih predvsem na način posredovanja podatkov občin.

 

 


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice