Skupnost občin Slovenije obvešča, da na Ministrstvu za javno upravo v sodelovanju z Agencijo Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) in Statističnim uradom Republike Slovenije (SURS) tečejo aktivnosti s ciljem vzpostavitve enotne baze podatkov informacijskega sistema za posredovanje in analizo podatkov o plačah, drugih izplačilih in številu zaposlenih v javnem sektorju (ISPAP) kot edinega vira podatkov o plačah, drugih prejemkih in številu zaposlenih v javnem sektorju po Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju.

Z vzpostavitvijo ISPAP kot edinega vira podatkov v tej zvezi bo za proračunske uporabnike prenehala obveznost dvojnega poročanja AJPES (Obrazec 1-ZAP/M in ISPAP), saj se bodo podatki poročali izključno v ISPAP (za raven enote v sestavi se bodo iz ISPAP podatki agregirali skladno s prevajalno tabelo, kot je določeno v prilogi tega dopisa).

Projekt naj bi bil realiziran predvidoma s poročanjem podatkov za mesec maj 2015, ko se podatki ISPAP ne bodo več uporabljali zgolj za namen zagotavljanja javnosti plač in pripravo različnih analiz z izračunavanjem finančnih učinkov posameznih ukrepov na področju plač in drugih stroškov dela, temveč tudi za namene statističnega raziskovanja v skladu s pravili statistike in mednarodnimi standardi. Namreč, mesečno poročilo (1-ZAP/M) o izplačanih plačah pri pravnih osebah se izvaja v  skladu z Zakonom o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95, 9/01) in veljavnim letnim programom statističnih raziskovanj.

Z odpravo obveznosti poročanja na Obrazcu 1-ZAP/M za javni sektor po ZSPJS, bosta SURS in AJPES spremenila tudi Navodilo o vsebini in načinu sporočanja podatkov o izplačanih plačah zaposlenih pri pravnih osebah za potrebe statističnega raziskovanja.

Z vzpostavitvijo ISPAP kot edinega vira podatkov o plačah, drugih prejemkih in številu zaposlenih v javnem sektorju, bo za proračunske uporabnike prenehala tudi obveznost sporočanja podatkovna Obrazcu 1A in Obrazcu -Izplačilo regresa za letni dopust, saj bomo tudi te podatke pridobili iz podatkov, ki jih sporočate v ISPAP. O datumu ukinitve teh obrazcev bo MJU pravočasno obvestilo.

Tukaj si lahko preberete celotno obvestilo in najdete Prevajalno tabelo 1-ZAP-M v ISPAP.

< Vse aktualne novice