• Domov
  • Novice
  • Poročilo s sestanka v zvezi s problematiko jamstev za odlagališča

V sredo, 15.7.2015 je v prostorih direktorata za prostor potekal sestanek med MOP, ARSO, MJU, SOS in ZKG, ki je bil namenjen iskanju rešitev na področju problematike jamstev za odlagališča. Ministrstvo za okolje in prostor je na pobudo Skupnosti občin Slovenije v začetku tega leta na osnovi dogovora z Vlado RS, da bo pristopila k projektu iskanja sistemskih ukrepov, ki bi občinam znižali stroške, pristopilo k iskanju rešitev na področju jamstev za odlagališča. MOP je 16.6.2015 v javno obravnavo s 14 dnevnim rokom poslalo Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odlagališčih odpadkov. Z določbo novega tretjega odstavka predloga uredbe je določena posebna oblika finančnega jamstva za odlagališče, ki je javna infrastruktura v lasti občine ali več občin. V teh primerih bo mogoče predložiti finančno jamstvo tudi v obliki izjave njenega upravljavca, kadar je upravljavec v izključni lasti občine ali izključna solastnina občin. Upravljavec naprave bo v dokazilo o finančnem jamstvu moral predložiti svoj finančni načrt, ki ga je potrdila občina, v njem pa bo moral imeti oblikovano rezervo v višini zahtevanega finančnega jamstva. Upravljavec bo prav tako moral v dokazilo predložiti sprejeti načrt obvladovanja tveganj v zvezi z obratovanjem odlagališča. Skupnost občin Slovenije je v za to določenem roku podala pripombe na predlog uredbe, v katerem smo pojasnili, da predlagana sprememba uredbe rešuje težavo le za tiste primere, ko so sredstva preko cene že zbrali in so rezervacije že oblikovane, saj mora biti proračunska rezerva enaka višini jamstva. Velja namreč, da se v ceno odlaganja, ki jo plačujejo uporabniki ne more vključiti tudi finančno jamstvo, če se na odlagališču odpadki več ne odlagajo. Ker se iz cene za ravnanje z odpadki v tekočem obdobju ne sme zbirati sredstev za aktivnosti, ki niso povezane z ravnanjem z odpadki to pomeni, da tisti, ki sredstev niso uspeli zagotoviti (ali pa ne v celoti), nimajo možnosti zbrati vseh sredstev, zato jih tudi v proračunih ne morejo navajati kot rezervacije sredstev. Posledično to pomeni, da se mora v teh primerih sredstva v proračunih zagotoviti sprotno. To pa za občine v dani situaciji znižane povprečnine ne bo izvedljivo.

Zato je Skupnost občin Slovenije, ki jo je zastopal župan Leo Kremžar, in Zbornica komunalnega gospodarstva v imenu katere se je sestanka udeležil njen predsednik na sestanku podala usklajen predlog za razrešitev problematike. Ker so jamstva za odlagališča prevelik finančni zalogaj smo izpostavili, da je potrebno doseči znižanje višine samega jamstva. Za to je potrebna sprememba priloge 7 z dveh vidikov – prvič, ker je potrebno pri izračunu upoštevati dela na odlagališču, ki so že bila izvedena kot odbitek pri izračunu višine jamstva; drugič pa je potreben konsenz z ARSO, ki izdaja OVD, da bodo vrednosti, navedene v prilogi, obravnavali kot referenčne (tako je tudi zapisano v prilogi) in ne kot absolutne (kakor se izvaja v praksi). Dejstvo namreč je, da se cene in vrednosti skozi leta spreminjajo, torej ne morejo biti smatrane kot absolutne vrednosti. Ministrstvo za okolje in prostor ter ARSO so se s tem strinjali, v kolikor bi opravili revizijo referenčnih vrednosti in poudarili, da ARSO potrebuje zapisnik inšpektorja kot potrditev za že izvedena dela na odlagališču, ter napovedali, da bodo spremembe priloge 7 pripravili do druge polovice avgusta, da bi predlog lahko bil sprejet že v začetku septembra.

Predstavnik SOS, Leo Kremžar, je izpostavi, da je višina potrebnih sredstev za občine zelo problematična, pa tudi način zagotovitve finančnega jamstva, saj se po nepotrebnem pretaka javna sredstva v bančni sistem. Poudaril je tudi, da je uredba nekoč dopuščala več možnih mehanizmov za zagotavljanje jamstva za odlagališča, danes pa je zelo restriktivna, kar občine izredno omejuje. Podal je pobudo, da se opravi še ne krog pogovorov z Ministrstvom za finance glede načina zagotovitve jamstev, saj je prav MF tisti, ki zahteva omejitve na tem področju. Prav tako je posebej poudaril, da so prihranki iz naslova te uredbe bili del dogovora o zniževanju stroškov občin, ker je povprečnina v drugi polovici bila dodatno znižana, SOS pričakuje nujno realizacijo prihrankov s strani resornega ministrstva. Ministrstvo za okolje in prostor je zato naprosilo Ministrstvo za javno upravo, da uredi sestanek vseh deležnikov z Ministrstvom za finance, v kar so s strani MJU privolili.

Načeta je bila tudi dilema glede retroaktivnega delovanja slovenske zakonodaje glede na besedilo evropske direktive. Ta namreč glede na izdelano pravno mnenje ZKG ne zahteva finančnega jamstva za zapiranje obstoječih odlagališč, ki po 16.7.2009 niso več delovala, pač pa zahteva le njihovo zaprtje v skladu z direktivo. Na Ministrstvu za okolje in prostor bodo stopili v kontakt z Evropsko Komisijo in pridobili tudi njihovo mnenje ter nas o tem obvestili v drugi polovici avgusta.

Ministrstvo za okolje in prostor ter Ministrstvo za javno upravo sta ob zaključku sestanka povedala, da bo Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odlagališčih odpadkov podana na sejo Vlade RS, dne 16.7.2015 v obliki, kot je kot je bila predlagana. Na sestanku dogovorjeni popravki in spremembe pa bodo obravnavani konec avgusta in pripravljeni za sprejetje na Vladi RS v mesecu septembru.


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice