• Domov
  • Novice
  • Posvet glede obveznosti evidentiranja dejanske rabe javne cestne infrastrukture

Skupnost občin Slovenije je v sodelovanju z Ministrstvom za infrastrukturo, Direkcijo RS za infrastrukturo, Geodetsko upravo Republike Slovenije in Ministrstvom za okolje in prostor dne, 16.1.2019, organizirala posvet z naslovom “Zakonske obveznosti in naloge občin pri izpolnjevanju zakonske obveznosti evidentiranja dejanske rabe javne cestne infrastrukture”.

Uvodoma je Jože Novak iz Ministrstva za finance povedal, da poteka Vladni projekt nove sistemske ureditve obdavčitve nepremičnin, za kar so potrebni uradni podatki o nepremičninah, ki ustrezajo dejanskemu stanju. Sem pa spada tudi sistematično in organizirano evidentiranje podatkov o dejanski rabi zemljišč javne cestne in javne železniške infrastrukture.

Mag. Bogdan Pezdirc s Sektorja za ceste, Ministrstva za infrastrukturo je predstavil Zakon o evidentiranju dejanske rabe zemljišč javne cestne in železniške infrastrukture in Pravilnik o evidenci dejanske rabe zemljišč javne cestne in železniške infrastrukture.

Opozorjeno je bilo na pomembne datume:

  • po 26. januarju 2019 objava izmenjevalnega formata in podatkovnega modela za posredovanje podatkov v matično evidenco in objava metodologije za določanje in usklajevanje dejanske rabe zemljišč na spletni strani upravljavca matične evidence (DRSI)
  • junija 2019 prvi prevzem podatkov o dejanskih rabah iz matične evidence na GURS za potrebe skupnega sloja dejanske rabe v zemljiškem katastru;
  • junija 2019 pričetek uporabe postopka uskladitve podatkov o dejanski rabi zemljišč na zemljišču lastnika z dejanskim stanjem

V nadaljevanju je predstavnik Direkcije RS za infrastrukturo, Anton Švigelj predstavil metodologijo zajema podatkov, koncept povezave dejanske rabe in zemljiškega katastra, podatkovni model za posredovanje podatkov, vrste elaboratov in postopke sprememb dejanske rabe. Povedal je, da bodo podatki objavljeni na portalu prostor.si. Tako bo zagotovljen vpogled v podatke dejanske rabe na parceli (GURS). Izboljšavo zemljiškega katastra (odmero cest) bo morala narediti občina, ki bo sproti delala izboljšave. Opozoril je na novost ZUreP-2, kjer se lahko zahteva razlastitev na stroške upravljavca, če se z lastnikom nepremičnine ne doseže dogovora za odkup.

Darinka Kavčič, Sektor za evidence o cestah, informatiko in arhiv, Direkcija RS za infrastrukturo je predstavila postopke kategorizacije cest in vpisa cest v GJI, ki ga morajo občine narediti pred zajemom dejanske rabe. Povedala je tudi, da so občinam pri pripravi vloge za kategorizacijo cest v pomoč navodila, ki so objavljena na spletni strani Direkcije.

Andrej Mesner, IGEA d.o.o., je predstavil širši okvir projekta zajema dejanske rabe občinskih cest, podatkovne vire, popis del za izvedbo javnega naročila in kontrolo kakovosti.

Marko Rotar iz Urada za nepremičnine (GURS) je predstavil lokacijsko izboljšavo grafičnih podatkov zemljiškega katastra, ki jo v okviru programa projektov eProstor izvaja GURS in ima neposredni vpliv tudi na zapis dejanske rabe zemljišč na posamezno parcelo.

Sledila je še predstavitev Franca Ravniharja iz Urada za nepremičnine (GURS) glede predvidenega načina vodenja in vzdrževanja podatkov o dejanski rabi zemljišč v zemljiškem katastru in Damijana Dolerja iz Ministrstva za okolje in prostor.


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice