• Domov
  • Novice
  • KLJUČNE NOVOSTI SPREJETEGA ZAKONA O UREJANJU PROSTORA

V sredo, 2. februarja 2022 je Skupnost občin Slovenije organizirala spletni seminar Ključne novosti sprejetega Zakona o urejanju prostora. Tematiko so predstavili trije predavatelji, in sicer MARINKA KONEČNIK KUNST, direktorica Zavoda za urbanizem, je povzela novosti, kot so nove pristojnosti občin: izvajanje nalog, povezanih s pripravo programov za podporo prostorskemu in urbanemu razvoju; izvajanje ter dodeljevanje sredstev za programe izobraževanja in ozaveščanja o urejanju prostora; izdajanje soglasij oziroma mnenj o skladnosti posegov, gradnje ali uporabe prostora s prostorskimi izvedbenimi akti iz svoje pristojnosti v skladu s tem zakonom in v postopkih izdaje gradbenih dovoljenj v skladu s predpisi, ki urejajo graditev. Občinsko prostorsko načrtovanje po namenu in vsebini ostane podobno kot doslej. Z OPN se v skladu z RPP in OPP na izvedbeni ravni načrtujejo prostorske ureditve lokalnega pomena ter določajo namenska raba prostora in PIP za umestitev načrtovanih posegov v prostor. Sprejme se za celotno občino. Komunalni prispevek je obvezna dajatev občini, ki jo plača zavezanec zaradi priključitve oziroma uporabe komunalne opreme. KP je pogoj za priključitev objekta na posamezno vrsto KO. V ta namen mora pristojni izvajalec GJS pred priključitvijo objekta na KO pridobiti potrdilo občine o plačanem KP. Ena poglavitnih sprememb je, da se s plačilom KP pogojuje prijavo začetka gradnje in ve več kot doslej oz. do vzpostavitve sistema eGraditev,  pogoj za izdajo gradbenega dovoljenja. Prav tako se s 1. junijem 2022 ukinja Potrdilo o namenski rabi prostora, njegove vsebine bodo prešle v lokacijsko informacijo.

TOMAŽ ČERNE, vodja projektov s področja urejanja prostora, urbane ekonomike, zemljiške politike ter investicijskega inženiringa za javne in zasebni sektor, Igea d.o.o. je pojasnil ključne spremembe ukrepov zemljiške politike, med njimi izpostavimo ukrepi za varovanje stavbnih zemljišč: določanje in evidentiranje gradbene parcele in soglasje za spremembo meje parcele. Takso za neizkoriščena stavbna zemljišča in odreditev vzdrževanja objektov, s čimer občina odredi izvedbo vzdrževalnih del z odločbo, v kateri določi ukrepe in roke.

GREGOR JARKOVIČ, vodja skupne občinske uprave (Medobčinskega inšpektorata in redarstva) Občine Jesenice, razloži pristojnosti občinske inšpekcije, vlogo občinskega urbanista, njegove naloge in pristojnosti ukrepanja ter prepoved oz. omejitve pri oglaševanju zunaj poselitvenih območij.


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice