• Domov
  • Novice
  • Razvrščanje objektov, dokumentacija in dostopnost grajenega dobra v občinah

V četrtek, 8. novembra 2018 je Skupnost občin Slovenije v Trzinu organizirala posvet namenjen predstavitvi Uredbe o razvrščanju objektov, Pravilnika o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov in Pravilnika o univerzalni graditvi in uporabi objektov. Na posvetu so predavali predstavniki iz Ministrstva za okolje in prostor, ki so sodelovali pri pripravi podzakonskih predpisov izdanih na podlagi novega Gradbenega zakona.

Saša Galonja je predstavil strukturo Uredbe o razvrščanju objektov. Posebej je izpostavil Tehnično smernico za graditev TSG-V-006: 2018, ki ni objavljena v Uradnem listu temveč na spletni strani MOP ( priloga tukaj: TSG_V_006_2018). Opozoril je na nujno vzporedno branje vseh treh elementov – besedila uredbe, prilog in TSG.

Povedal je, da se že začeti postopki vodijo po starem, razen če je za stranko nova razvrstitev ugodnejša. Že zgrajeni objekti pa se klasificirajo in razvrstijo po novi uredbi, če je to za investitorja ugodneje – olajša delo inšpekcijskim službam. Predstavljena so bila tudi splošna merila za zahtevne objekte, nezahtevne in enostavne objekte, vzdrževanje objektov, … Posebej pereče pa se je izkazalo razmerje med Uredbo in prostorskimi akti občin ter katero v primeru neenakosti obvelja.

Prisotne je še seznanil, da so na spletni strani MOP objavili že prvo zbirko odgovorov na vprašanja o klasifikaciji in razvrščanju objektov (na tej povezavi), vodijo pa tudi mapo s predlogi posodobitev Uredbe, ki jih bodo obravnavali oziroma vključili ob naslednji novelaciji Uredbe.

Sandi Rutar je v nadaljevanju predstavil Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov, ki je na podlagi Gradbenega zakona z 1.6.2018 razveljavil in nadomestil Pravilnik o projektni dokumentaciji (Ur. list RS, št. 55/08), Pravilnik o dokazilu o zanesljivosti objekta (Ur. list RS, št. 55/08) in Pravilnik o obrazcih za pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahtevni objekt (Uradni list RS, št. 38/08). Predstavil je dokumentacijo, ki se razvršča glede na namen uporabe in kako je z veljavnostjo dokumentacije v prehodnem obdobju. Posebno pozornost je namenil DGD – projektni dokumentaciji za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja, ki je nadomestil prejšnji PGD.

Opozoril je tudi na obstoječi vpogledovalnik v prostorske podatke o državnih in občinskih prostorskih aktih, upravnih aktih s področja graditve objektov, omejitvah v prostoru in v nepremičninske evidence, ki je dostopen na spletu:  http://www.pis.gov.si/.

Pavli Koc je predstavila pomen in pravno ureditev dostopnosti grajenega dobra, ki jo ureja 9. člen Konvencije o pravicah invalidov in Uredba evropskega parlamenta in sveta o določitvi usklajenih pogojev za trženje gradbenih proizvodov, ki določa, da morajo biti gradbeni objekti zlasti načrtovani in grajeni tako, da invalidnim osebam omogočijo dostopnost in uporabo. Enakost pred zakonom pa ureja tudi Ustava RS in novi Gradbeni zakon.

Občine je posebej opozorila na 22. člen Gradbenega zakona, ki določa, da lahko občine v dogovoru z reprezentativnimi invalidskimi organizacijami sprejmejo smernice za zagotavljanje dostopnosti, s katerimi določijo stopnjo prilagojenosti zunanjih javnih površin, ne glede na zahteve o opremljenosti javnih površin določenih s tem zakonom. Za zagotavljanje univerzalne graditve in uporabe objektov, ki so že zgrajeni, lahko država ali lokalna skupnost za ta namen prispeva javna sredstva, kadar to presega finančne zmožnosti lastnika ali uporabnika objekta.

Povedala je, da je v pripravi tudi Priročnik za sprejem smernic, ki bo občinam posredovan do konca leta.


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice