• Domov
  • Novice
  • Posvetovanje o pokrajinski zakonodaji na Ptuju

V ponedeljek, 9.9.2019 je na Ptuju potekalo prvo posvetovanje o pokrajinski zakonodaji. Posvetovanja se je udeležilo veliko število županov, ter s strani projektne skupine dr. Boštjan Brezovnik in dr. Borut Holcman iz Pravne fakultete Maribor ter predsednik Državnega sveta Republike Slovenije, Alojz Kovšca.

Uvodoma je dr. Brezovnik predstavil pristop delovne skupine k procesu ustanavljanja pokrajin oziroma pripravi pokrajinske zakonodaje. Povedal je, da je temelj regionalizacije skladen razvoj. Pokrajine so oblikovali glede na funkcionalne regije ( tj. se proučujejo skozi čas v prostoru- pretok denarja, mobilnost delovne sile,…), kot je tudi praksa v ostalih sodobnih sistemih, ki prehajajo iz administrativnih na funkcionalne regije.

Sledili so modelu teritorialne, politične in upravne decentralizacije in upoštevali indeks razvojne ogroženosti. Predstavil je predlog teritorialne členitve z upoštevanjem prejetih pripomb in razprave, ki obsega 12 pokrajinskih regij, ki bi bile zamejene med 100000 do 300000 prebivalci. Prav tako so regije zastavili na način, da delež mestnega prebivalstva ni večji od celotne regije, saj so se želeli izogniti centralizaciji regij. Na koncu je poudaril, da je najpomembnejše mnenje občin. Če bodo le-te dale podporo predlaganim členitvam, bodo nadaljevali z delom.

Alojz Kovšca je oslikal ozadje priprave pokrajinske zakonodaje. Med drugim je povedal je, da dokler ne vemo kakšne bodo pokrajine/kakšno bo njihovo število, se je težko pogovarjati kaj se bo preneslo na njih in katere naloge bodo opravljale. Poudaril je, da je Državni svet pripravljen nuditi podporo, da se pride do skupne rešitve pri snovanju pokrajin, ter tudi pri pogajanjih z državo.

V nadaljevanju so županje in župani izkoristili srečanje za razpravo in opozorili na področja, ki bi jih bilo potrebno urediti ( regionalno urejanje prostora, dolgotrajna oskrba, praznjenje obmejnih območij,…). Prav tako so bili pozvani, da se opredelijo do predloga členitve, kjer ni bilo večjih pripomb, so pa opozorili, da morajo biti regije razvojna zgodba in ne statistična. Razpravljali so tudi o tem kakšno bi bilo primerno število članov v Pokrajinskem svetu, kdo vse bi lahko kandidiral in kakšne bi bile volitve. Prav tako so izpostavili, da občine, ki bodo prevzele in imele sedež pokrajin, ne bodo imele kapacitet zagotavljanja vseh novih nalog, zato je potrebna alociranost izvajanja nalog.

Pripravljavci pokrajinske zakonodaje so še predlagali, da občine o ustanovitvi pokrajin razpravljajo tudi na točki dnevnega reda seje občinskega sveta, ter da bodo pripravili gradiva s pojasnili za seje. Brezovnik je prisotne še seznanil, da bo 4.11.2019 pripravljen čistopis zakonov in takrat tudi poslan v razpravo združenjem.

< Vse aktualne novice