• Domov
  • Novice
  • Potekal prvi sestanek o višini povprečnine za leti 2019 in 2020

V petek, 21. septembra je potekal prvi sestanek glede financiranja občin v letih 2019 in 2020. Po prvotno napovedanem sestanku z novima ministroma za finance in javno upravo, sta ta opravičila svojo odsotnost zaradi sklica sestanka nove Vlade RS s predsednikom Republike Slovenije. Tako vodenje sestanka prevzela državna sekretarka mag. Saša Jazbec. Na sestanku so bili prisotni tudi predstavniki drugih ministrstev z namenom, da se odzovejo na pripombe reprezentativnih združenj glede izračuna primerne porabe z vidika povečanih obveznosti lokalnih skupnosti. Stališče Skupnosti občin Slovenije lahko preberete tukaj. 

Predstavniki ministrstev so v pretežni meri poudarjali, da v preteklem obdobju zaradi nove zakonodaje ni prišlo do povečanja stroškov občin ali, da so ti stroški nižji kot jih ocenjujemo skupnosti in združenja, le Ministrstvo za izobraževanje, šolstvo in šport je popravilo svoj prvotni izračun – ugotovil so namreč, da so precenili zmanjšanje stroškov občin zaradi ukinjanja razvojnih oddelkov v vrtcih in bodo izračun korigirali. Skupnost občin Slovenije je vseskozi vztrajala, da naj ministrstva, ki ocenjujejo, da bodo stroški občin nižji, posredujejo svoja metodološka pojasnila, saj v nasprotnem primeru gre zgolj za subjektivno oceno. Izhajajoč iz Analize financiranja občinskih nalog je Skupnost občin Slovenije vnovič poudarila, da je glede na nestrinjanje lokalne ravni z novim Pravilnikom o določitvi podprogramov, ki se upoštevajo za izračun povprečnih stroškov za financiranje nalog občin in s tem umetnim nižanjem osnove za izračun povprečnine, potreben resen pregled nalog, ki jih občine opravljajo in njihovih tekočih stroškov delovanja. Temu bi se moral približati sam model financiranja in seveda višina povprečnine. Na osnovi takšne analize bi se nato lahko pogovorili npr. o tem, da nekatere naloge, ki niso neposredno vezane na opravljanje lokalnih nalog (kot npr. financiranje domov za starejše ali obvezno zdravstveno zavarovanje) lahko prevzame država, na osnovi tega pa se prilagodi tudi znesek povprečnine. Skupnost občin Slovenije sicer ocenjuje, da se na teh srečanjih ne pogaja o višini povprečnine in novih nalogah občin, pač pa o tem koliko je eno ali drugo ministrstvo občinam pripravljeno ponuditi.

Mag. Mateja Vraničar Erman je povedala še, da ima nova vlada v skladu s koalicijsko pogodbo namen vpeljati davek na nepremičnine do leta 2020 in da bo intenzivirala delo projektne skupine ter vzporedno vodila pogovore s politično ravnijo. Skupnost občin Slovenije je opozorila, da je skozi NUSZ bilo mogoče usmerjati lokalni razvoj, česar pa davek na nepremičnine več ne omogoča; zato bi bilo nujno potrebno v zakonodajo vpeljati posebno lokalno dajatev, ki bo omogočala razvoj lokalne in regionalne ravni.

Predsednik SOS Branko Ledinek je izrazil svoje začudenje, da ministrstva ne zaznajo povečanja stroškov pri občinah ob dejstvu, da so v zadnjem leto prejele nove naloge ter, da iz pogovora ni jasno o katerem temelju za višino povprečnine je govora – ali je izhodišče pogajanj zakonsko izračunana višina povprečnine po novem Pravilniku o določitvi podprogramov, ki se upoštevajo za izračun povprečnih stroškov za financiranje nalog občin ali lanska višina povprečnine. Izpostavil je tudi, da v Sloveniji beležimo gospodarsko rast in rastočem optimizmu v državi, zato bi se ta optimizem moral odražati tudi na višini povprečnine.

Vladna pogajalska stran je nato predstavnikom lokalnih skupnosti predstavila predlog povprečnine, ki znaša za leto 2019 564,75 Eur na prebivalca, v letu 2020 pa 575,44 Eur na prebivalca. Odziv prisotnih je bil docela negativen, o vsebini pogajanj na prvem sestanku in predlogu financiranja pa bo govora tudi na sestankih organov skupnosti in združenj. Predstavniki občin so izpostavili, da so občine v preteklosti veliko prispevale h konsolidaciji javnih financ, hkrati pa so nastali z izvajanjem nalog višji stroški. Zato je po mnenju SOS nujno, da se izhodišče za pogovore o povprečninah v prihodnjih dveh letih postavi občutno višje.

Naslednji sestanek glede povprečnine bo potekal predvidoma v začetku oktobra.

< Vse aktualne novice