• Domov
  • Novice
  • Potekala 5. seja Komisije za gospodarske javne službe varstva okolja

Članice in člani Komisije za gospodarske javne službe so se kot delovno telo predsedstva sestali na svoji 5. seji, dne 12. 4. 2022 z namenom, da oblikujejo skupna (prehodna) stališča za Predsedstvo SOS na predloga Zakona o gospodarskih javnih službah varstva okolja. Izpostavljamo nekaj bolj pomembnih pripomb in opozoril:

  • oskrbo prebivalstva s pitno vodo in z vodo za oskrbo gospodinjstev po novem zagotavlja država preko občin neposredno in neprofitno kot preneseno nalogo. Infrastrukturo za izvajanje te javne službe zagotovi občina. Odslej sta edini dopustni obliki izvajanja javne službe (oskrbe s pitno vodo in hidrantno omrežje) javno podjetje ali javni gospodarski zavod, oba v sto odstotni javni lasti. Ukinja se torej režijske obrate in koncesije. Komisija je zavzela stališče, da ni razumljivo, da se oskrbe s pitno vodo ne more izvajati v obliki režijskega obrata, saj je notranja organizacijska enota občine in je s tem zagotovljeno neposredno izvajanje občine. Prav tako meni, da neprofitnost ni nujno vezana na obliko izvajanja in da lahko ostane tudi koncesija, s tem da se zagotovi neprofitnost izvajanja preko koncesijske pogodbe.
  • Odslej mora izvajalec javne službe s pitno vodo oskrbovati vsaj 5.000 uporabnikov iz javnega vodovoda. Kot kaže to določilo pomeni, da se bi morale komunale združevati. Komisija za GJS pri SOS glede tega ne zavzema stališča in ga prepušča odločevalcem (županjam/županom), pripominja pa, da naj zakonodajalec v takšnem primeru poda tudi na kak način se naj združevanje zgodi.
  • Ker gre za korenite spremembe v načinu izvajanja, s seboj nosijo velike posledice – predstavljajo finančno in administrativno breme zaradi sprememb koncesijskih pogodb, sprememb odlokov občin, predvidenih združitev komunal oz. odprave režijskih obratov, medtem ko pa strošek takšnih finančnih in administrativnih bremen v predlogu zakona ni ocenjen. Zato komisija zahtevamo oceno stroškov in dosledno upoštevanje tega, da kadar gre za prenesene naloge iz države na občine, morajo temu slediti tudi ustrezno opredeljena finančna sredstva in viri.
  • Zakon uvaja načelo socialne kohezivnosti in v 11. členu določa, da izvajanje javnih služb omogoča primerne življenjske pogoje tudi finančno ogroženim in ranljivim skupinam prebivalstva, pri oskrbi s pitno vodo je npr. v 66. členu določeno, da izvajalec javne službe uporabniku javne službe ne sme prekiniti oskrbe s pitno vodo, če je edini razlog prekinitve nezmožnost plačila stroškov s strani uporabnika in da nezmožnost plačila ugotavlja pristojna občina, ki je tudi plačnica storitev v primeru ugotovljene nezmožnosti plačila. Takšna ureditev bo obremenila proračune občin za plačilo storitev državne gospodarske javne službe, ki je bila občinam le prenesena v izvajanje, brez predvidenih transferjev s strani države, zato bi bilo primerneje, da se določi, da v primeru nezmožnosti plačila to ugotavljajo pristojni centri za socialno delo, plačnik pa je ali država ali pa, da se v namen plačevanja storitev obveznih gospodarskih javnih služb, ne le oskrbe s pitno vodo, oblikuje in upravičencem dodeli posebna denarna socialna pomoč, ki bi bila namensko dodeljena za plačilo komunalnih storitev, lahko pa tudi za plačilo dobav električne in toplotne energije, o njej pa bi odločali pristojni centri za socialno delo.
  • Komisija opozarja, da ni jasno in  nedvoumno mogoče razbrati kako bo to področje urejeno po novem za tiste ljudi, ki so uporabniki zasebnega vodovoda.
  • Storitev oskrbe s pitno vodo oz. odvajanja in čiščenja odpadne vode bo se bistveno podražila za vse tiste odjemalce, ki nimajo lastnega vodomera
  • Širi se občinska javna služba zbiranja odpadkov in se vanjo uvršča tudi zbiranje izrabljenih gum, čemur komisija nasprotuje, saj gre za novo nalogo občin.
  • Ureja se gospodarska javna služba urejanja in čiščenja javnih površin – težavo predstavlja 3. odstavek, ki opredeljuje to javno službo tudi na nekaterih priobalnih zemljiščih. Komisija predlaga kompromisno rešitev: ali se doda beseda lahko in se za to odločijo samo tiste občine, ki to res želijo in to določijo v odlokih, ali pa se zahteva finančna participacija države, ker je to nova (razširjena) naloga lokalnih skupnosti.

Na temo novega Zakona o gospodarskih javnih službah varstva okolja bo 19. aprila razpravljalo predsedstvo SOS na svoji 19. seji, ki se je bodo udeležili tudi predstavniki Ministrstva za okolje in prostor.


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice