Na SOS se je obrnila občina članica s prošnjo za pomoč ostalih občin, prosijo za:

 1. mnenje ostalih občin glede izgradnje skupne platforme za odprte podatke zainteresiranih občin in njihovih javnih zavodov,
 2. navedbo primerov podatkov, ki bi jih posamezna občina (teoretično že danes) lahko dala na skupno platformo
 3. navedbo primerov podatkov, ki bi jih posamezne občine želele/potrebovale od drugih organizacij

V želji, da spoznamo potencial, ki ga odprti podatki omogočajo, prosimo občine, da to sporočilo posredujete tudi vašim javnim zavodom s prošnjo za razmislek in odgovore na e-naslov sasa.kek@skupnostobcin.si do 3. junija 2016.

 

KRATKA OBRAZLOŽITEV
Odprti podatki so podatki, ki jih imajo na voljo organizacije (občine, zavodi itd.) in ki so ažurni in javno dostopni na enem mestu (kot portal) vsem občanom, podjetjem in drugim organizacijam brez kakršnih koli omejitev za njihovo uporabo.

Menimo, da je dostopnost odprtih podatkov eden izmed pogojev za pametne skupnosti in nadaljnji razvoj občin ker s tem omogočimo vsem dodatne razvojne možnosti kot so:

 • lažji dostop do informacij in znanja ter vsi lahko prispevamo k razvoju novih storitev in poslovnih modelov -> s pomočjo teh podatkov razvoj razno raznih mobilnih aplikacij itd.,
 • poenostavitev in poenotenje evidenc -> vse na enem mestu,
 • podpora nadaljnjim inovacijam in raziskavam -> podpora za izobraževalne namene, start-up, nova delovna mesta itd.,
 • večji vpogled v delovanje javnih služb -> transparentnost,
 • zmanjševanje administracije in birokracije -> večja učinkovitost ter manjši stroški.

Da si lažje predstavljamo kateri so odprti podatki, vam navajamo nekaj primerov:

 • proračuni po letih (ki omogoča primerjave po letu, postavkah ali pa primerjave z drugimi organizacijami itd.)
 • število nočitev turistov, dnevnih gostov in druge statistike
 • seznam vrtcev in prosta mesta, čakalne vrste v zdravstvu za določene preglede,
 • seznam lokalnih pridelovalcev hrane, seznam turističnih znamenitosti kraja in druge evidence
 • seznam poslovnih prostorov, zemljišč itd. namenjenih za prodajo
 • seznam lokacij, kjer je največ prekrškov, vandalizma, divja odlagališča itd.
 • seznam lokacij, kjer bodo potekala razna dela (dela na cesti, obnove itd.)
 • seznam prostih delovnih mest, seznam dogodkov v občini itd.
 • seznam dostopnih wifi točk in pokritost z wifi omrežjem
 • podatki iz merilnih postaj, kjer se meri kvaliteta zraka, hrup itd.
 • podatki iz raznih senzorjev (parkirni prostori, promet), ki se avtomatično objavljajo na portal

Na EU lestvici digitalnega napredka in uporabi digitalnih javnih storitev (DESI 2016) je Slovenija zelo podpovprečno uvrščena, glede odprtih podatkov pa je celo na zadnjem mestu!

Izgradnja skupne platforme in določitev standardov bi zagotovila racionalizacijo stroškov posamezne občine, ki bi se odločila za svojo platformo, vendar cenovne politike še ne moremo predvideti, zato odgovori vaši odgovori niso zavezujoči, bodo pa smerokaz ali je smiselno v tej smeri razmišljati v bodoče. Ob tem imamo vseskozi v obziru tudi napovedan državni oblak in skrbimo, da se aktivnosti ne bi podvajale.

Navajamo še nekaj virov kot primere v EU in širše:
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/open-data-portals
https://open-data.europa.eu/en/data/
https://www.data.gov/  – primer ZDA
https://data.gov.uk/  – primer ZK
http://data.zagreb.hr/
– primer HRVAŠKA
Obstoječe slovenske iniciative:
http://nio.gov.si/nio/data/  
http://www.mnz.gov.si/si/o_ministrstvu/informacije_javnega_znacaja/transparentnost_in_dostop_do_informacij_javnega_znacaja/spletni_dostop_do_javnih_evidenc_ponovna_uporaba_in_odprti_podatki/

 

< Vse aktualne novice