• Domov
 • Novice
 • Poziv za pripravo pobude o postavitvi objekta za termično obdelavo blata iz komunalnih čistilnih naprav

Posredujemo vam poziv s sledečimi izhodišči in pogoji za določitev potencialnih lokacij termične obdelave blata iz komunalnih čistilnih naprav:

 • Letna količina blata čistilnih naprav je 153.000 t ,
 • Minimalna proizvodna zmogljivost posamezne naprave: 8 – 10 MW termične moči vhodnega goriva;
 • Objekt z vplivi na okolje: presežen prag iz Priloge 1 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14, 57/15, 26/17 in 105/20).
  Skladno z določbami Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17 – popr., 65/20 in 15/21 – ZDUOP) je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje po integralnem postopku (okoljevarstveno soglasje in gradbeno dovoljenje);
 • Naprava se uvršča skladno z Uredbo o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 57/2015) med IED naprave in mora pridobiti IED okoljevarstveno dovoljenje skladno z 68. členom Zakona o varstvu okolja;
 • Vlogo za izdajo IED okoljevarstvenega dovoljenja je možno vložiti po pridobitvi pravnomočnega integralnega dovoljenja;
 • Gradnja se lahko začne šele po pridobitvi pravnomočnega okoljevarstvenega dovoljenja;
 • Predvidni časi trajanja posameznih aktivnosti, ki se nanašajo na izvedbo upravnih postopkov so zakonsko določeni,
 • Okvirni Terminski plan za postavitev naprave za termično obdelavo blata ČN:
Aktivnost Predviden zaključek aktivnosti
Izdelava študije izvedljivosti oktober 2021
Integralni postopek (DGD + PVO) oktober 2022
Okoljevarstveno dovoljenje (IED OVD) oktober 2023
Izdelava projektne dokumentacije za izvedbo gradnje(PZI) februar 2024
Gradnja oktober 2025
Izdelava projektov izvedenih del (PID) december 2026
Tehnični pregled april 2026
Poskusno obratovanje maj 2026

 

Pripravo in izvedbo projektov termične obdelave blata iz komunalnih čistilnih naprav bo Ministrstvo za okolje in prostor sofinanciralo s sredstvi Podnebnega sklada. Ker je termična obdelava blata iz komunalnih čistilnih naprav obvezna lokalna javna gospodarska služba, bodo investitorji občine, ki bodo izvedle tudi vse aktivnosti priprave in postavitve naprav.

Glede na prednostno reševanje problematike vas prosimo, da upoštevate nov rok za oddajo pobud in sicer 30. 7. 2021. Za prejete pobude bo Ministrstvo za okolje in prostor v prvi fazi sofinanciralo izdelavo študij izvedljivosti.


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice