• Domov
  • Novice
  • Pravilnik o določitvi občutljivih območij

Obveščamo vas, da je v javni obravnavi Pravilnik o določitvi občutljivih območij. V osnutku pravilnika so določena občutljiva območja na podlagi meril iz osnutka Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode.

Skladno s temi merili kot občutljivo območje določa vodno telo površinske vode ali njegov del:

– pri katerem je mogoče ugotoviti ali pričakovati njegovo evtrofikacijo, to so vodna telesa, ki so v skladu s predpisom, ki ureja stanje površinskih voda, razvrščena v razred zmerno, slabo ali zelo slabo ekološko stanje glede na elemente kakovosti, ki se izražajo s parametri hranil (nitrat, celotni fosfor) ali kot trofičnost,

– kjer je potrebno dodatno čiščenje zaradi zagotavljanja varstva površinskih in podzemnih voda na območju razpoklinskih vodonosnikov, vključno s kraškimi, in

– kjer je potrebno dodatno čiščenje zaradi zagotavljanja kakovosti kopalne vode v skladu s predpisom, ki ureja upravljanje kakovosti kopalnih voda.

Za vsako občutljivo območje je v prilogah naveden tudi datum njegove določitve oziroma datum začetka veljavnosti. Obratovanje obstoječih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo, enako ali večjo od 2.000 PE, iz katerih se odpadne vode odvajajo v katero od novo določenih občutljivih območij ali v vodo na prispevnem območju katerega od novo določenih občutljivih območij, bodo morali lastniki in upravljavci prilagoditi strožjim zahtevam, ki veljajo za občutljiva območja, najpozneje sedem let po uveljavitvi pravilnika. Seznam občutljivih območij zaradi kopalnih voda se glede na seznam iz dosedanje Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav ne spremeni.

Vljudno vas prosimo, da nam vaše pripombe posredujete najkasneje do 17.7.2015 na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si.

< Vse aktualne novice