• Domov
  • Novice
  • Predlog spremembe 115. člena Zakona o varstvu okolja – jamstva za odlagališča

Ministrstvo za okolje in prostor je dne 5.11.2015 posredovalo predlog spremembe 5. in 6. odstavka 115. člena ZVO, ki se glasi:

(5) Za odlagališča odpadkov, ki so javna infrastruktura v lasti ene ali več občin, in je njihov upravljavec v izključni lasti občin ali je izključna solastnina občin, se finančno jamstvo iz drugega odstavka tega člena za obratovanje odlagališča v času zapiranja odlagališča ali po zaprtju odlagališča lahko zagotovi tudi s solidarnim zavarovanjem v obliki odstopa vseh terjatev občin solastnic odlagališča do kateregakoli ministrstva iz kateregakoli naslova. Izjavo o solidarnem zavarovanju obveznosti občine z odstopom vseh terjatev občine do vseh ministrstev mora odobriti občinski svet občine.

(6) Ob subsidiarnem ukrepanju ministrstva v skladu s tem zakonom ministrstvo poplača svoje terjatve iz naslova kritja upravičenih stroškov izvajanja ukrepov za zapiranje ali zaprtje odlagališča z izvedbo pobota s terjatvami občine do ministrstva oziroma prevzema katerihkoli terjatev občine do drugih ministrstev iz kateregakoli naslova. Ministrstvo pobota svoje terjatve do posamezne občine sorazmerno njenemu lastniškemu deležu na odlagališču odpadkov, če posamezna občina nima terjatev do nobenega izmed ministrstev, pa se ministrstvo solidarno poplača iz naslova terjatev drugih občin, ki take terjatve imajo.

V Skupnosti občin Slovenije smo na predlog dopolnitve 115. člena Zakon o varstvu okolja podali negativno mnenje.

Predlagana rešitev ni sprejemljiva s finančnega vidika, ni skladna s predpisi s področja pogodbenega prava in financiranja občin, prav tako ne ločuje delujoča odlagališča in odlagališča v zapiranju ter finančne inštrumente pri obeh, niti ne preprečuje poplačila države iz naslova občine, ki ni solastnica odlagališča. Ker je za posredovanje mnenja SOS dobila na razpolago le nekaj ur, smo zahtevali podaljšanje roka, da bi v krogu organov in delovnih teles SOS našli ustrezne rešitve. Na podlagi pripravljenega protipredloga smo predlagali ponovni sestanek med MOP, ARSO in SOS. Skupna seja komisije za gospodarske javne službe in komisije za proračun in finance pri SOS je napovedana za torek, 10.12.2015 v prostorih Gospodarske zbornice Slovenije.

< Vse aktualne novice