Vlada je določila besedilo predloga Zakona o dolgotrajni oskrbi in ga bo poslala Državnemu zboru Republike Slovenije v obravnavo po rednem postopku. Področje DO v Sloveniji ni enotno in sistemsko urejeno, zato so potrebne strukturne spremembe, med drugim spremembe socialnih sistemov, ki bodo podlaga za nove storitve, nove oblike dela in zbiranje novih javnih virov za DO za zagotavljanje finančne stabilnosti, dolgoročne vzdržnosti sistema DO in dostopnosti do prejemkov in storitev DO.

Predlog ZDO predvideva, da se DO financira iz več virov, in sicer iz obveznega zavarovanja za DO, sredstev, ki so zbrana iz naslova obveznega zdravstvenega in pokojninskega in invalidskega zavarovanja, pa se skladno z določbo zakona prenesejo v okvir financiranja po tem zakonu, državnega proračuna, sredstev demografskega sklada, sredstev proračunov Evropske unije ter iz donacij in drugih virov.

Tudi v novem sistemu DO imajo občine pomembno vlogo pri upravljanju in razvoju javne mreže DO, pri čemer določila v zakonu določajo naloge občin v DO.

Razen poudarjene vloge pri sodelovanju z nacionalnim nivojem pri razvijanju javne mreže DO, bodo občine v novi ureditvi DO ustanavljale in upravljale javne zavode za opravljanje DO na domu.

 

< Vse aktualne novice