• Domov
 • Novice
 • Predlog zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (ZIPRS1718)

Skupnost občin Slovenije objavlja Predlog zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (ZIPRS1718). S predlaganim zakonom se, poleg vsebin za katere že ZJF določa, da jih je treba urediti v predlaganem zakonu, ureja še:

 • poraba in vračila namenskih sredstev EU,
 • predplačila,
 • financiranje ustanov,
 • posebnosti z upravljanjem in prodajo finančnega premoženja,
 • povprečnina in zagotavljanje sredstev občinam za investicije,
 • priprava finančnih načrtov za neposredne uporabnike proračuna,
 • politika zaposlovanja,
 • ukrepe za znižanje izdatkov na področju pokojninskega in socialnega varstva,
 • zagotavljanje plačila zdravstvenih storitev za veterane.

Od veljavne ureditve, se predlagani zakon razlikuje predvsem po tem:

 • da je kljub izrecni določbi, da se obveznosti iz 12. člena predlaganega zakona (obveznosti na politikah, plačila v EU, pokojninsko varstvo, servisiranje javnega dolga, itd.) lahko plačujejo v večjem obsegu od načrtovanih pravic porabe, treba v proračunu zagotoviti pravice porabe s prerazporeditvami, razen v primerih, ki imajo podlago v Zakonu o fiskalnem pravilu (Uradni list RS, št. 55/15). Po dosedanji ureditvi pa so se sredstva zagotavljala ali s večjimi prihodki od načrtovanih ali pa z dodatno zadolžitvijo države,
 • da se določa možnost, da neposredni proračunski uporabniki posrednim proračunski uporabnikom med letom znižajo transfer iz proračuna, če ugotovijo, da bi posredni uporabnik proračuna ob koncu leta izkazoval presežek prihodkov nad odhodki;
 • da se tistim občinam, ki presegajo največji možni obseg zadolževanja omogoča upravljanje z dolgom občinskega proračuna pod pogojem, da se njihova zadolžitev zniža,
 • da se določa načine in vire za zagotavljanja sredstev za pripravo na Predsedovanje EU in  predsedovanje EU,
 • da se ureja poraba zbranih presežkov za vse štiri blagajne in posredne uporabnike proračuna.

Besedilo predloga najdete TUKAJ.

Vljudno vas naprošamo, da nam vaše pripombe in stališča posredujete najkasneje do srede, 12.10.2016 na naslov info@skupnostobcin.si.

< Vse aktualne novice