• Domov
 • Novice
 • Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških (ZP-1J)

S stani Ministrstva za pravosodje smo v pregled prejeli osnutek Zakona o prekrških (ZP_1J). V predlogu zakona se na novo urejajo ali bistveno spreminjajo določeni instituti, ki bodo vplivali na sistemsko izvajanje prekrškovne zakonodaje. Rešitve, zaradi katerih ima predlog ZP-1J v določenem delu sistemsko naravo, so po navedbah ministrstva zlasti naslednje:

 • določitev sistemske podlage za uvedbo administrativnega sankcioniranja pravnih oseb na taksativno določenih področjih, ki jim je skupna stroga regulativna ureditev,
 • določitev (ozko zasnovanih) izjemnih primerov, ko se domet domače prekrškovne pristojnosti širi izven teritorija Republike Slovenije,
 • uvedba nadomestnega zapora kot skrajnega načina izvršitve neplačanih in neizterljivih glob (v znesku vsaj 1.000 EUR),
 • uvedba instituta napovedi zahteve za sodno varstvo zoper odločbe prekrškovnih organov, izdane v hitrem postopku o prekršku,
 • sprememba faze, v kateri se lahko predlaga obročno plačilo globe in stroškov postopka,
 • celovita prenova instituta nadomestitve plačila globe z delom v splošno korist,
 • sistemska prenova instituta zastaranja pregona za prekršek,
 • prenova instituta odložitve izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja, in
 • določitev pravne podlage za vzpostavitev enotne informacijske infrastrukture za upravljanje z evidencami prekrškovnih organov pri Ministrstvu za pravosodje.

Osnutek zakona se nahaja na tej povezavi.

Vaše pripombe in predloge nam posredujete najkasneje do ponedeljka 28. decembra 2015 na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si.

 

 

< Vse aktualne novice