• Domov
  • Novice
  • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o volitvah v državni zbor

V državno zborsko proceduro je bil vložen Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o volitvah v državni zbor.

Cilji zakona so:

  • zagotovitev enakih možnosti moških in žensk (najmanj 40% zastopanost obeh spolov),
  • urediti institut neizvoljivosti , torej zaostriti pogoje za kandidiranje za funkcijo poslanca- nezmožnost kandidiranja posamezniku, ki je vpisan v kazensko evidenco na podlagi pravnomočne sodbe sodišča za storjeno kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti in mu je bila izrečena prostostna kazen (kazen zapora),
  • omejitev agitacije na volišču, kar zajema tudi volišča, ki so odprta na dneve predčasnega glasovanja, ne le na dan glasovanja,
  • podrobneje urediti pravila o glasovanju po pošti,
  • urediti fizično dostopnost do volišč za invalide in
  • ustrezneje urediti (podaljšati) rok predlagateljem za predložitev kandidatnih list.

V predlogu je črtana določba, da se mora javna propaganda končati najkasneje 24 ur pred dnem glasovanja (ti. volilni molk), saj je trajanje volilne kampanje urejeno v Zakonu o volilni in referendumski kampanji. Predlaga se tudi, da bi državna volilna komisija uredila svoje poslovanje s poslovnikom in splošnimi akti.

Vljudno vas naprošamo, da nam vaše pripombe, mnenja in stališča posredujete najkasneje do ponedeljka, 25. maja 2015 na naslov alja.babic@skupnostobcin.si.

< Vse aktualne novice