• Domov
  • Novice
  • Predstavitev in razprava o osnutku ZPPDUUP-1

Dne 17.6.2015 je v prostorih Državnega sveta RS potekala predstavitev in razprava o osnutku Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter upravljanju in urejanju pokopališč (ZPPDUUP-1), ki so jo organizirale vse tri asociacije občin v sodelovanju z MGRT in Inštitutom za lokalno samoupravo.

Po uvodnem pozdravu in nagovoru gospoda Lea Kremžarja, predstavnika SOS, je mag. Dušan Pšeničnik, MGRT predstavil besedilo osnutka. Temeljni cilji predloga ZPPDUUP-1 so prenova sedaj veljavnega zakona, ki je iz leta 1984, potreba po jasni opredelitvi pogojev za izvajanje pogrebne dejavnosti (regulacija dejavnosti), razmejitev storitev pogrebne dejavnosti na javni in tržni del in učinkovit nadzor nad izvajanjem zakona. S predstavitvijo občinskih obveznosti, ki izhajajo iz osnutka zakona, je nadaljeval dr. Boštjan Brezovnik, Inštitut za lokalno samoupravo.

V predlogu osnutka je 8. člen, ki razmejuje storitev pogrebne dejavnosti na javni in tržni del, zapisan v štirih variantnih predlogih. In sicer varianta 1 – poudarek na pogrebni dejavnosti kot GJS, varianta 2 – poudarek na tržni pogrebni dejavnosti, varianta 3 – pogrebna tržna dejavnost z minimalno GJS in varianta 4 – pogrebna dejavnost kot GJS z možnostjo izbire.

Namen dogodka je bilo odpreti razpravo o odprtih vprašanjih in med udeleženci iz različnih interesnih skupin (predstavniki občin, predstavniki javnih podjetij in predstavniki zasebnih podjetij/zasebni podjetniki) doseči konsenz, v dobro vseh občanov – državljanov, torej da se pogrebna in pokopališka dejavnost zagotovi za vse pod enakimi pogoji in standardi. Med razpravo je bilo ugotovljeno, da so stališča še vedno različna in doseg kompromisa v tem trenutku še ni pričakovati.

Osnutek zakona bo na naslednji seji, ki bo potekala v naslednjem tednu, obravnavalo tudi Predsedstvo SOS.

< Vse aktualne novice