• Domov
  • Novice
  • Predstavljene nove določbe na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda

7V ponedeljek, 14. decembra 2015, sta SOS in Ministrstvo za okolje in prostor v dvorani Državnega sveta organizirala predstavitev predloga uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode. Nova Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode združuje zahteve treh dosedanjih predpisov, ki urejajo področje odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, in sicer Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav, Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav in Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode. Na podlagi javne obravnave in podanih pripomb deležnikov iz te faze ter nadaljnjih delovnih sestankov, je Ministrstvo za okolje in prostor pripravilo različico uredbe za medresorsko obravnavo, ki je bila predmet ponovne obravnave v sklopu Skupnosti občin Slovenije in njenih delovnih teles. V okviru predstavitve uredbe smo s predstavniki občin pregledali ključne rešitve in novosti uredbe, ki bo veljavna z začetkom leta 2016.

S sprejetjem uredbe se bodo posledično spremenile tudi Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo in Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda.

Vse pomembnejše spremembe predpisov, vezanih na odvajanje in čiščenje komunalnih voda, si lahko ogledate tudi v predstavitvi tukaj.

< Vse aktualne novice