Ministrstvo za okolje in prostor je 13. decembra 2016 na Brdu pri Kranju, v sklopu aktivnosti procesa prenove Strategije prostorskega razvoja Slovenije (SPRS), organiziralo posvet, s katerim je zaokrožilo delo tematskih skupin, ki je bilo izvedeno v oktobru in novembru 2016. Predstavniki SOS so aktivno sodelovali tako na predhodnih fokusnih srečanjih, kot na zaključni delavnici. V mesecu oktobru in novembru 2016 so namreč potekale tematske delavnice po štirih vsebinskih sklopih, in sicer: funkcionalna urbana območja, prostorske možnosti za nizkoogljično družbo, podeželje in zelena infrastruktura ter gorska in obmejna območja. Namen delavnic je bil izpostaviti in prepoznati posebne značilnosti prostora in prostorske vidike ter možne prostorske ukrepe kot podlago za usmerjanja prostorskega razvoja.

Za vsako tematsko področje je bil izbran zunanji izvajalec, ki je na podlagi objavljenih strokovnih gradiv, nacionalnih ali mednarodnih raziskovalnih nalog ter drugih relevantnih strokovnih dokumentov pripravil izhodiščno strokovno gradivo z vprašanji za delavnico. Na delavnice so bili vabljeni deležniki z nacionalne in lokalne ravni, regionalne razvojne agencije, interesna združenja in nevladne organizacije ter predstavniki raziskovalnih in izobraževalnih institucij. Ugotovitve posameznih delavnic je MOP želel povezati v skupno obravnavo ter po identificiranih stičnih območjih in temah preveriti, na kakšen način oz. s kakšnimi prostorskimi in drugimi ukrepi je mogoče doseči cilje prostorskega razvoja, ki so bili opredeljeni na podlagi tretjega javnega posvetovanja, ki je bilo izvedeno v marcu 2016.

Tako kot na posamezne tematske obravnave, so se povabilu na posvet odzvali deležniki iz resornih področij, gospodarskega, regionalnega in lokalnega razvoja ter nevladnih in strokovnih organizacij. Včerajšnjega posveta se je udeležilo okoli 80 strokovnjakov, kar je omogočilo dobro strokovno plenarno razpravo in razpravo  v omizjih po naslednjih temah:

  • opredelitev ključnih prostorskih usmeritev in ukrepov za doseganje ciljev SPRS 2050 na posameznih specifičnih območjih Slovenije;
  • možni načini spodbujanja sodelovanja v okviru funkcionalnih urbanih območij v podporo dobremu delovanju policentričnega urbanega sistema Slovenije;
  • ter elementi in funkcije zelene infrastrukture na nacionalni ter nadnacionalni ravni ter konceptualna izhodišča za povezovanje zelene infrastrukture z zelenimi sistemi v urbanih območjih.

Izmenjava pogledov, izkušenj in znanja med različnimi deležniki so se izkazali kot dober način za iskanje in povezovanje ukrepov za izvajanje ciljev prostorskega razvoja države, kar bo nedvomno prispevalo k novi Strategiji prostorskega razvoja Slovenije.

Več informacij o prenovi SPRS najdete na tej povezavi.


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice