Obveščamo vas, da je Ministrstvo za okolje in prostor izdalo priporočila občinam glede odmere nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) v povezavi z izvajanjem določil 58. člena Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 ( ZIPRS1617, Ur.l. RS, št. 96/15).

Glede na pojasnila Ministrstva za finance in možnost, ki jo daje 58. člen ZIPRS1617, predlagajo, da občine za določanje meril in višine odmere NUSZ čim bolj natančno upoštevajo relevantna določila VI. poglavja Zakona o stavbnih zemljiščih in Zakona o graditvi objektov (ZGO-1) glede zajema podatkov za določanje NUSZ, vrednosti točke, komunalne opremljenosti in določanja oprostitev plačila NUSZ.

Celoten dopis s priporočili najdete tukaj.

< Vse aktualne novice