• Domov
  • Novice
  • Priprava Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju

Dne 15.3.2017 je Ministrstvo za javno upravo sklicalo sestanek v zvezi s pripravo nove Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (v nadaljevanju Uredba). Namen prenove Uredbe je odprava anomalij v plačni skupini B. Sestanka sta se v imenu SOS udeležila direktor občinske uprave MO Velenje, mag. Iztok Mori in direktor občinske uprave Občine Domžale, Edvard Ješelnik. Na sestanku sta predstavnika izpostavila, da v predlogu Uredbe predvidena nova uvrstitev v plačne razrede direktorjev/ravnateljev, katerih ustanovitelj in pretežni financer je lokalna skupnost, ni sorazmerna z nalogami in pristojnostmi ter odgovornostmi, ki jih imajo ti direktorji/ravnatelji. Nikakor pa teh nalog in pristojnosti ni moč primerjati z nalogami, odgovornostmi in pristojnostmi direktorjev občinskih uprav, katerim se pa plačni razredi z Uredbo ne spreminjajo. Prav tako niso zanemarljive finančne posledice, ki bi jih občine nosile, zaradi kritja novih višjih plač direktorjev/ravnateljev, ki jih financirajo.

Na sestanku je bilo prav tako izpostavljeno, da je z sprejemom Uredbe nujno potrebno počakati na izid centralnih pogajanj s sindikati javnega sektorja, zaradi dogovora o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju. Na podlagi tega dogovora se morata vladna in sindikalna stran do 1.5.2017 dogovoriti o odpravi anomalij oziroma ustrezne uvrstitve v plačne razrede za delovna mesta plačne skupine J, delovna mesta iz Dogovora o ukrepih na področju plač v javnem sektorju zaradi makroekonomskih razmer za obdobje 2009-2010 ter za delovna mesta pooblaščenih uradnih oseb. Šele na podlagi tega bo možna korektna odprava anomalij v plačni skupini B. Namreč treba se je izogniti ponovitvi napak iz preteklosti (uvedba enotnega plačnega sistema v letu 2008), ko so se plačna razmerja direktorjev urejala pred ureditvijo plač ostalih javnih uslužbencev. Zaradi tega sedaj prihaja do situacij, ko plačni razred uslužbencev preseže plačni razred poslovodnih organov. Ministrstvo se s pripombo strinja, vendar je zaradi predvidene časovnice, kljub temu pričakovano, da bodo besedilo Uredbe in njene priloge usklajene do maja letos.

Ministrstvo bo posredovalo posodobljen predlog Uredbe, na katerega pričakuje odziv že v naslednjem tednu.

< Vse aktualne novice