• Domov
  • Novice
  • Problematika subvencioniranja najemnin – Sporočanje podatkov o subvencioniranih stanarinah

V prostorih Ministrstva za javno upravo je dne 2.2.2017 potekal sestanek med predstavniki skupnosti občin in predstavniki Ministrstva za javno upravo, Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstva za finance, FURS in Ministrstva za okolje in prostor.

Na problematiko povezano s subvencijami stanovanjskih najemnin, predvsem z vidika odprave administrativnih bremen, so predstavniki skupnosti občin že večkrat opozorili. Pri tem gre za več problemov.

Najprej gre za vprašanje odsotnosti dostopa do ustreznih podatkov. Odločbe o subvencijah najemnin izdajajo pristojni Centri za socialno delo, odločbe pa pogosto ne vsebujejo osnovnih podatkov, na podlagi katerih bi občine kot plačnice lahko izvršile plačilo upravičencem. Občine ne razpolagajo z verodostojno listino kot dokazilom za nakazilo in zaradi tega tudi nimajo izvršilnega naslova. Dodaten problem je povezan s poročanjem oz. dostavo dokumentacije v zvezi z izvajanjem SZ-1. Ta določa, da sredstva za subvencioniranje prosilcev za dodelitev neprofitnega najemnega stanovanja zagotavljajo državni proračun in občinski proračuni, vsak do ene polovice. Potrebna sredstva se med letom zagotavljajo iz občinskih proračunov. Po zaključku koledarskega leta pa se na zahtevo občinskih organov iz državnega proračuna povrnejo založena sredstva plačanih zneskov subvencij. Občine morajo za povračilo založenih sredstev predložiti poleg zahtevka še potrdila o nakazilih ali izpis kontnih kartic in podatke v Excelovi tabeli,  ki med drugim zahteva podatka o neprofitnem delu in tržnem delu subvencije. Občine s temi podatki ne razpolagajo in jih tudi v t. i. Distribucijskem modulu ni.

S problemom neustreznega dostopa do vseh relevantnih podatkov pa je povezana tudi problematika poročanja občin davčnemu organu o izplačanih subvencijah in upravičencih do subvencije. O čemer je že potekala korespondenca med FURS in SOS.

Predstavniki skupnosti občin so predlagali, da je nujno potrebna sprememba 50. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS), in sicer tako, da se vzpostavi pravna podlaga, na podlagi katere bodo občine lahko dostopale do potrebnih podatkov v distribucijskem modulu. Naknadno bi bilo potrebno nadgraditi programe državnih organov – informatizirane zbirke podatkov tako, da se podatki avtomatično prenašajo med njimi in ne bremenijo zaposlenih na občinah z dodatnimi administrativnimi bremeni.

Ministrstvo za finance, FURS kot tudi Ministrstvo za javno upravo so se strinjali, da je obvezna sprememba določila tako, da bodo občine kot plačnice prejele vse podatke, ki jih potrebujejo za izplačevanje subvencij najemnin in za poročanje FURS-u.

Po navedbah MDDSZEM se pripravlja predlog sprememb in dopolnitev ZUPJS, zato bo SOS na podlagi sprejetega sklepa na sestanku na ministrstvo ponovno poslala predlog za spremembo problematičnega člena – POZIV: Subvencije najemnin-podatki_SOS-ZMOS 9 2 2017

Prav tako je predstavnica SOS opozorila na v letu 2016 zaznano problematiko obračunavanja zamudnih obresti s strani FURS občinam za nepravočasno plačane prispevke v primeru poračuna plačil prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje za pretekla obdobja, do katerih pa ne prihaja po krivdi občin. Obveznosti iz naslova zamudnih obresti ne izhajajo iz poslovanja občin. Namreč zavezanec za prijavo v zavarovanje, odjavo iz zavarovanja in sporočanje sprememb med zavarovanjem je Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Ministrstvo pa je dolžno obveščati občine o obdobju zavarovanja, le ta podatek prejmejo s strani ZZZS. Predstavniki MDDSZEM in FURS so seznanjeni z nastalo situacijo in jo rešujejo z ZZZS. SOS bo še dodatno pozvala pristojne k urgentnem reševanju zadeve.


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice