• Domov
  • Novice
  • Prostorski in okoljski vidik testnega odloka o urejanju zelenih površin

V petek, 30. 9.2022 je potekalo 25. srečanje ožje delovne skupine za pripravo Odloka o urejanju podobe naselij in krajine (OUNK) pri SOS. 

Članice in člani so pregledali posamezne člene osnutka Odloka o urejanju zelenih površin v Občini Kočevje, ki bo poleg splošnih, prehodnih ter končnih določb pokrival vzdrževanje zelenih površin, sajenje in vzdrževanje zelenih površin v lasti občine, varovanje zelenih površin (pred samostojnim posekom in poseganjem, pri izvajanju drugih posegov v prostor), kataster zelenih površin, izvedbo sajenja, vzdrževanja in varovanje ter prekrškovne določbe.

Med razpravo je bilo izpostavljeno, da vsebina odloka ne obsega zgolj prostorski vidik obravnave, temveč tudi okoljski. Prav tako urejanje tovrstnega področja izpostavlja potrebo po ustreznem sodelovanju občinskih oddelkov za urejanje prostora in gospodarskih javnih služb.

< Vse aktualne novice