• Domov
  • Novice
  • Prva pogajanja za povprečnino v letih 2018 in 2019

V sredo, danes, 2.8.2017 so se v prostorih Ministrstva za finance pričela pogajanja za višino povprečnine v letih 2018 in 2019. Skupnost občin Slovenije so zastopali predsednik SOS, Bojan Kontič, podpredsednika SOS, dr. Ivan Žagar in Branko Ledinek ter podpredsednik sekcije ostalih občin Marjan Kardinar.

Ministrstvo za finance je uvodoma predstavilo vladna izhodišča za določitev povprečnine za leti 2018 in 2019, pri čemer so pri predlogu povprečnine za leto 2018 izhajali iz Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (ZIPRS 17/18) in iz ocenjene rasti stroškov dela glede na leto 2016. Pri oblikovanju predloga povprečnine za leto 2018 je Ministrstvo za finance tako upoštevalo ZIPRS1718 za leto 2018, ki določa povprečnino v višini 536 € na prebivalca, priznalo pa je tudi ocenjene povišane stroške dela občin, predvsem zaradi sprejema dogovora o politiki plač v javnem sektorju decembra 2016 in odprave anomalij ter ocenjeni dodatni stroški zaradi pričakovanega dogovora o politiki plač v javnem sektorju za leto 2018. Prav tako je vladna pogajalska stran predlagala upoštevanje ½ vrednosti izplačila presežka nad primerno porabo (POs).

Pri oblikovanju predloga povprečnine za leto 2019 je Ministrstvo za finance izhajalo iz določene povprečnine za leto 2018 in oceno povišanih stroškov dela občin zaradi pričakovanega dogovora o politiki plač v javnem sektorju za leto 2019 ter izplačilo ½ sredstev presežka nad primerno porabo (POs).

Upoštevaje navedena izhodišča je vladna pogajalska stran predlagala, da se povprečnina za leto 2018 določi v višini 546 € na prebivalca, za leto 2019 pa 550 € na prebivalca.

Na področju investicijskih transferjev občinam za leti 2018 in 2019 je vladna pogajalska stran predlagala, da se v letu 2018 zagotavlja občinam v obliki nepovratnih sredstev 3 % skupne primerne porabe občin in 2 % skupne primerne porabe občin v obliki odobritve dodatnega zadolževanja občin v proračunu države, kakor to določa 56. člen Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018.

Za leto 2019 Zakon o izvrševanju proračuna še ni sprejet, zato je Ministrstvo za finance za leto 2019 upoštevalo enaka izhodišča za investicijske transfere občinam, kot v letu 2018.

Resorno ministrstvo je sicer pripravilo predlog sprememb Zakona o financiranju občin in nov pravilnik o podprogramih, ki se upoštevajo pri izračunu povprečnine, s katerima lokalne skupnosti ne soglašajo. Ta namreč ne ponuja celovitega pregleda vseh nalog občin in ne temelji na njihovem ovrednotenju in obsegu. Z novo, še neveljavno zakonodajo (ZFO in pravilnik), država namerava znižati uradni izračun višine povprečnine iz 647,89 € na prebivalca na 590,58 € na prebivalca. Ne glede na zakonske osnove pa samoupravnim lokalnim skupnostim vladna pogajalska stran ponuja zgolj 546 € povprečnine.

Predsednik Skupnosti občin Slovenije, Bojan Kontič, je izpostavil, da predstavniki občin zahtevajo konkretne izračune, iz katerih bodo razvidne vse osnove na podlagi katerih je Ministrstvo za finance izračunalo, da bo za redno delovanje občin, kljub znatnemu zvišanju stroškov dela in dodatnih zakonodajnih nalog, zadostovalo zvišanje povprečnine za zgolj pičlih 10€. Prav tako je predsednik SOS poudaril, da se že nekaj časa dogovori osredotočajo le na stroške, ki se nanašajo na plače (varčevalni ukrepi in odprava anomalij), premika v smeri izplačila realne višine povprečnine, da bi občine lahko izvajale svojo razvojno funkcijo, pa ne naredimo ter, da se vsi izračuni opravljajo na osnovi imaginarne povprečne občine, ki ne odgovarja konkretnim potrebam v realnem lokalnem okolju in realnemu stanju v lokalnih skupnostih. Na področju izplačila presežka nad primerno porabo je v imenu lokalnih skupnosti zahteval odpravo omejitve izplačila zgolj polovice obsega sredstev (POs). Prav tako pa je poudaril, da se mora izboljšati nivo financiranja investicijskih transferjev, najmanj tako, da bodo občine v prihodnjem letu črpale vsa sredstva nepovratno, čemur je pritrdil tudi predstavnik sekcije ostalih občin pri SOS, Marjan Kardinar. Dr. Ivan Žagar, podpredsednik SOS, je izpostavil, da so v preteklosti občine lahko varčevale le na izdatkih za investicije in vzdrževanje, ne pa na socialnih transferjih, katerih obseg se je znatno povečal, zato se skozi leta varčevanja kažejo konkretne posledice podfinanciranja in je nujno, da se poleg odstotka investicijskih transferjev popravi tudi višina povprečnine.

Predstavniki Skupnosti občin Slovenije so izpostavili še, da se lokalnim skupnostim v prihodnje obetajo dodatni stroški za izvajanje nalog skozi načrtovane spremembe zakonodaje. Tako SOS ocenjuje, da bodo višji stroški zaradi Zakona o osnovni šoli, Gradbenega zakona, Zakon o pooblaščenih arhitektih in inženirjih, Zakon o spodbujanju investicij, novelacija aglomeracij in Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti.

S predstavniki vladne pogajalske strani je bilo dogovorjeno, da bodo izhodišča predstavnikov lokalnih skupnosti podrobneje preučena, da bo Ministrstvo za finance pripravilo podrobni prikaz svojih izračunov in ocen ter, da se pogajalci sestanejo predvidoma na koncu prihodnjega tedna, ko bo tekel pogovor o spremembi Zakona o financiranju občin, ki je osnova za izračun povprečnine.

< Vse aktualne novice