• Domov
  • Novice
  • PRVI PREMIKI PRI POPRAVKIH PLAČ IN IZENAČITVI POVRAČILA STROŠKOV IN PREJEMKOV ZA FUNKCIONARJE

Reprezentativni sindikati javnega sektorja in Vlada RS so dne 29. 9. 2022 parafirali Dogovor o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023. Del dogovora je tudi 4,5% povišanje vrednosti vseh plačnih razredov plačne lestvice, kar bo pomenilo povišanje tudi v plačni skupini A (funkcionarji). Skupnost občin Slovenije že leta zastavlja svoj glas in poziva oblast, da je plača za delo, ki ga opravljajo občinski funkcionarji, podcenjena, zato pomeni 4,5 % dvig prvi korak k razumevanju in vrednotenju dela županj in županov, podažupanj in podžupanov. Dodatno bodo tudi vsi funkcionarji, uvrščeni do 50. plačnega razreda, prejeli poračun regresa za letni dopust za leto 2022, ki se bo funkcionarjem izplačal v isti višini in v istem roku kot javnim uslužbencem.

Prav tako smo v Skupnosti občin Slovenije že leta vlagali napore in trud, da se odpravijo določbe ZUJF, ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom in nekatere druge prejemke funkcionarjev. Za razlikovanje v ureditvi povračila stroškov prevoza na delo in z dela za javne uslužbence in funkcionarje ni tehtnih argumentov, zato smo spremembe na tem področju poskušali doseči z mnogimi dopisi in pozivi na pristojna ministrstva, predlogi zakonskih aktov, v zadnjem letu pa tudi v aktivnem delovanju v vladni pogajalski skupini za pogajanja z reprezentativnimi sindikati. Seznanili smo vas, da smo v okviru pogajanj dosegli, da je Ministrstvo za javno upravo potrdilo, da bodo naši predlogi obravnavani v okviru predvidenega reševanja problematike odprave nesorazmerij. Skupnost občin Slovenije je 13. 9. 2022 (ponovno) pozvala Ministrstvo za javno upravo in Ministrstvo za finance, da se določbe ZUJF, ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom in nekatere druge prejemke, nemudoma odpravijo.

Sporočamo, da je Skupnost občin Slovenije s svojimi aktivnostmi in intenzivnim sodelovanjem predstavnice SOS v vladni pogajalski skupini dosegla, da je s 1. 11. 2022 predvidena uveljavitev povračila stroškov in drugih prejemkov v zvezi z delom, ki pripadajo funkcionarjem, v enaki višini in pod enakimi pogoji, kot to velja za javne uslužbence. Torej bodo funkcionarji upravičeni do enakih zneskov kot ostali javni uslužbenci za: regres za prehrano, nadomestilo za ločeno življenje, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, stroške in obračun stroškov na službenem potovanju v državi, dnevnice za službeno potovanje v državi, kilometrino za uporabo lastnega avtomobila v državi, stroške prenočevanja, terenski dodatek, regres za letni dopust, jubilejno nagrado, solidarnostno pomoč in odpravnino ob upokojitvi.


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice