• Domov
  • Novice
  • Razdružitev solastnine kmetijskih zemljišč

Skupnost občin Slovenije je prejela s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dopis v zvezi s problematiko razdružitve solastnine kmetijskih zemljišč v postopku komasacije. V dopisu, ki vam ga prilagamo v nadaljevanju, ministrstvo pojasnjuje, da v kolikor vsi solastniki soglašajo z razdružitvijo solastnine in tudi pisno oziroma ustno na zapisnik pri pristojni UE, ki vodi postopek upravne komasacije, izrazijo voljo  po razdružitvi solastnine, potem je delitev solastnine v okviru komasacijskega postopka dopustna. Izraz volje mora biti na pristojno UE, ki vodi postopek komasacije, posredovan najkasneje do konca razgrnitve elaborata nove razdelitve zemljišč na komasacijskem območju. UE dokument izraza volje upošteva pri izdaji odločbe o novi razdelitvi zemljišč komasacijskega sklada.

Iz vsega navedenega sledi, da pravna podlaga ZKZ dovoljuje razdružitev solastnine kmetijskih zemljišč v okviru komasacijskega postopka.

Pojasnilo

< Vse aktualne novice