V torek, 20.6.2017 je v prostorih Podjetniškega inkubatorja Perspektiva v Postojni potekala redna letna skupščina SOS, ki jo je gostil župan občine Postojna, Igor Marentič.

Na skupščini so županje in župani občin članic SOS uvodoma obravnavali in potrdili delovne dokumente ( Poslovnik o delu skupščine SOS, Poročilo o delu SOS v letu 2016, Načrt dela SOS za leto 2017,…), v nadaljevanju pa razpravljali o možnih spremembah Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020. Na to temo sta se skupščine udeležila tudi mag. Bojan Suvorov, direktor Urada za kohezijsko politiko pri SVRK in mag. Marko Drofenik, generalni direktor Direktorata za regionalni razvoj. Mag. Bojan Suvorov je predstavil razloge in potek predvidene spremembe Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020. Povedal je, da zaradi tehnične prilagoditve, ki jo moramo dokončati do konca tega leta, Sloveniji pripada dodatnih 56 mio. € evropskih sredstev, ki jih bo država usmerila v ustvarjanje pogojev za izvedbo ključnih investicij (drugi tir), v spremenjene predpostavke glede uporabe finančnih instrumentov ter pripravo podlag za dogovor za razvoj regij. Sredstva namenjena dogovorom za razvoj regij v okviru operativnega programa se bodo alocirala predvsem na osnovi predlogov občin znotraj kohezijskih regij, z izjemo predloga države za projekte regijske mobilnosti z močno regionalno komponento. Vlada je že potrdila izhodišča za spremembo Operativnega programa in predvidene prerazporeditve med vsebinami, SVRK pa mora pripraviti spremembo partnerskega sporazuma s kohezijskima regijama ter jo v skladu s sprejetimi izhodišči tehnično uskladi in posredovati v potrditev Evropski komisiji. Vlada je potrdila dodelitev dodatnih pravic porabe v višini 225 mio. €. Povedal je, da SVRK predvideva v mesecu juliju formalno vložitev v proceduro na Evropski komisiji, predvideva pa se, da bo potrditev s strani Evropske komisije (EK) podana meseca oktobra 2017.

Dr. Ivan Žagar je izpostavil, da je sprememba Operativnega programa z vidika lokalnih skupnostih bila nujna zaradi dosedanjega slabega črpanja na nekaterih področjih (na kar je bilo opozarjano že ob prvih pogajanjih kohezijskih regij za veljavno perspektivo, vendar brez posluha države), pri tem pa bodo sredstva črpana na 5 prednostnih oseh, kar bo lokalnim skupnostim omogočilo, da uresničijo vsaj del razvojno – investicijske zaveze, ki jo je sicer sprejela država v odnosu do Evropske komisije (npr. izgradnja kanalizacijskega omrežja in čistilnih naprav), za spodbujanje podjetništva, multimodalne urbane mobilnosti naložbe v prilagajanje podnebnim spremembam in varstvo biotske raznovrstnosti. Županje in župani so v razpravi sicer pozdravili prepotrebno spremembo Operativnega programa, obenem pa opozorili na dejstvo, da prerazporeditev sredstev še vedno ne ustreza dejanskim potrebam na terenu. Ponovno so opozorili, da se bodo čez dobro leto na evropskem nivoju že pričela pogajanja za novo perspektivo, pri usklajevanju katere pa morajo lokalne skupnosti, ki so gonilo razvoja v državi, imeti bolj prepoznano partnersko vlogo. Zaradi finančne podhranjenosti preteklih nekaj let namreč ne bo mogoče računati na investicije, ki bi jih lahko financirale občine same.

Županje in župani so v skladu z razpravo oblikovali tudi skupno izjavo, v kateri zahtevajo spoštovanje Resolucije o normativni dejavnosti, torej sodelovalni odnos med vlado in občinami, oblikovanje pokrajin/regij, predvsem pa, da vlada občinam zagotovi dostop do evropskih sredstev in nemudoma ustavi tekoče finančno obremenjevanje lokalnih skupnosti ter pristopi k dogovoru, kako bo v naslednjih treh letih, glede na postopni dvig gospodarske rasti, nadoknadila ustvarjen manko financiranja lokalnih skupnosti, da bodo te lahko zagotavljale nemoteno izvajanja tekočih nalog in razvoj lokalnega okolja, s tem pa skladni razvoj celotne države (SKUPNA IZJAVA Z ZAHTEVAMI ŽUPANJ IN ŽUPANOV).

Do galerije slik s skupščine dostopate tukaj.


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice