V Varaždinu je 21. novembra 2019 potekala redna seja Sveta Zveze Alpe-Jadran, ki se ga je v imenu Skupnosti občin Slovenije v odsotnosti predsednika dr. Jevška udeležil Aco Šuštar, član Predsedstva SOS in župan občine Vodice.

Predsedujoči Zvezi Alpe-Jadran, Radimir Čačič, župan Varaždinske županije je zbrane politične predstavnike članic pozdravil s kratkim pregledom vloge zveze in poudarkom na priložnostih, ki so pred zvezo. Predstavil je poročilo o preteklih aktivnostih.

Larisa Križan Breljak je predstavila projekt v katerem sodelujejo regije in sicer v okviru AER, združenja evropskih regij, kjer želijo z izmenjavo kadrov doseči cilje kot je izmenjava izkušenj med administrativnimi sistemi, izboljšano sodelovanja, dvig kompetenc kadra, izmenjava idej. Zasleduje cilje vseživljenjskega učenja, izboljšanje učinkovitosti procesov in drugo. Pozvala je prisotne, ki bi jih izmenjava zanimala, da se obrnejo nanjo.

Predsedujoči je prisotnim napovedal novosti glede iz Slovenije in pozval Aca Šušterja, da novosti podeli s Svetom. Aco Šušter je v imenu Skupnosti občin Slovenije predstavil projekt vzpostavitve pokrajin v Sloveniji. Poudaril je, da čeprav gre za tretji poizkus v zgodovini samostojne Slovenije, je tokrat drugače, saj je proces spodbujen s strani županov, od spodaj navzgor. Predstavil je stanje projekta, pripravljena osnutka zakonov, delovno skupino in korake, ki so pred nami.

V nadaljevanju je generalni sekretar Thomas Pseiner predstavil poročilo o aktivnostih Upravnega odbora.

Sledila je predstavitev Strategije. Predstavnica varaždinske razvojne agencije Ivana Prikratki je predstavila proces priprave in devet poglavij samega dokumenta. Skupna vizija je Regija močnih, povezanih skupnosti, kjer je različnost… Štiri strateške cilje, rast osredotočena na skupnosti, kohezivni regionalni razvoj, znanje in veščine ter trajnostna prilagodljivost. Raznolikost, povezanost in trajnost so trije stebri strategije.

V nadaljevanju je Svet posvetil pozornost tematskim koordinacijskim točkam (TCP), se seznanil z umikom TCP za visoko šolstvo na željo pokrajine Vaš, ki je to točko vodila. Sledilo je nekaj predstavitev projektov različnih TCP.

Prostorsko načrtovanje in njegov pomen je predstavil vodja TCP za naravne nesreče, ob tem, ko je izpostavil katastrofalne posledice poplav in suš. Predstavil je projekt v vrednosti 5 mio eurov, v katerem sodeluje Republika Hrvaška, Next generation incident command system NICS. Zamišljeno je, da se sistem lahko uporablja čezmejno in na vseh nivojih, od lokalnega, regionalnega, nacionalnega ali čezmejnega kriznega dogodka. Sistem je odprtokoden z aplikacijami in številnimi funkcijami.

TCP za kulturo je predstavil projekt ki so ga prijavili na razpis Evropa za državljane in bi organizirali planinske izlete in tako obiskali nekaj lokacij na območju Alpe – Jadran. Rezultate razpisa še čakajo, če razpis iz EU sredstev ne bo podprt, bodo v cenejši različici vseeno izvedli planinske pohode.

Svet Zveze Alpe-Jadran se je seznanil s predlogom za dvig članarine in razlogi za dvig, ki jih je predstavil predsedujoči. Meni, da bi morale članice zveze pripraviti in izvajati večje, skupne projekte, sofinanciranje pa pridobiti iz EU sredstev. Za pripravo večjih projektov je potrebno zagotoviti tudi finančna sredstva in glede na višino proračuna ter številne dodeljene podpore manjšim projektom teh sredstev ni dovolj.

Spremembe v članstvu zveze Alpe-Jadran je predstavil predsedujoči in povedal, da je Karlovačka županija že pred dvema letoma želela izstopiti vendar so po opravljenem pogovoru takrat ostali člani, letos pa so sprejeli dokončno odločitev za izstop. Generalni sekretar je izrazil obžalovanje.

Svet je v zaključku seje še odločal o naslednjem predsedujočem in glede na edino vloženo kandidaturo s strani dosedanjega predsedujočega, Radomirja Čačiča, je svet soglasno potrdil njegov drug mandat.

< Vse aktualne novice