• Domov
  • Novice
  • Redne lokalne volitve 2022 – višina nadomestil članov volilnih odborov

Zakon o lokalnih volitvah (ZLV) v 45. a členu določa, da imajo člani volilnega odbora za svoje delo na volitvah pravico do nadomestila v višini, kot je določena za volilne odbore za volitve in referendume na državni ravni.
V skladu s 26. členom Zakon o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo, 54/07 – odl. US, 23/17 in 29/21 – v nadaljevanju: ZVDZ) imajo člani volilnih organov pravico do ustreznega nadomestila. Višino nadomestil oziroma povračil stroškov članov volilnih organov, tajnikov in drugih oseb, ki opravljajo dolžnosti pri volitvah, določi državna volilna komisija v soglasju z ministrstvom, pristojnim za finance.
V 26. členu ZVDZ je tudi določena višina nadomestil za člane državne volilne komisije, in sicer je določena v deležu od osnovne plače predsednika ustavnega sodišča.
Na podlagi 26. in 37. člena ZVDZ je Državna volilna komisija sprejela Pravilnik o določitvi meril in kriterijev za določitev višine nadomestil in povračil stroškov članom volilnih organov, tajnikom in drugim osebam, ki opravljajo dolžnosti na volitvah in referendumu (Uradni list RS, št. 24/19 in 17/22; v nadaljevanju: Pravilnik).
Za člane volilnih odborov, ki vodijo glasovanje na volišču je v 4. členu Pravilnika določena višina enkratnega nadomestila za vsak dan glasovanja.
Višine nadomestil članom volilnih odborov za izvajanje volilnih opravil na podlagi veljavnega pravilnika o nadomestilih znašajo:
a.        za predsednika in njegovega namestnika v višini 5,20 odstotka nadomestila, ki je določeno v točki a. prvega odstavka 3. člena pravilnika 61,84 EUR,
b.        za člane in njihove namestnike v višini 4,40 odstotkov nadomestila, ki je določeno v točki a. prvega odstavka 3. člena pravilnika 52,33 EUR.
Član volilnega odbora, ki prevzema in predaja volilno gradivo in za prevoz uporablja lastno vozilo ima pravico do povrnitve kilometrine, obračunane v skladu z uredbo vlade o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo.
Po Zakonu o dohodnini – ZDoh-2 so obdavčeni vsi dohodki, razen tistih, ki so v zakonu izrecno navedeni kot neobdavčeni oziroma oproščeni plačila dohodnine ali niso obdavčeni po tem zakonu. V šestem odstavku 35. člena ZDoh-2 je izrecno določeno, da se  za zaposlitev po tem zakonu šteje tudi opravljanje funkcije na podlagi imenovanja in izvolitve v državni ali drug organ. Dohodki iz zaposlitve so dohodki iz delovnega razmerja in dohodki iz drugega pogodbenega razmerja. Glede na to, da člani volilnih organov niso v rednem delovnem razmerju in ne prejemajo plače, se dohodki za delo na volitvah štejejo za dohodke iz drugega pogodbenega razmerja.
V skladu s 6. točko 31. člena Zakona o dohodnini – ZDoh-2 se dohodnine ne plača od prejemkov v zvezi z opravljanjem dela članov volilnega odbora po predpisih o volitvah in referendumu, če:
–        nadomestilo v zvezi z opravljanjem dela na posameznih volitvah ali referendumu ne presega 20 odstotkov nadomestila, ki  je največ lahko določeno za predsednika okrajne volilne komisije za izvajanje volilnih opravil na posameznih volitvah ali referendumu,
–        se prejme povračilo stroškov v zvezi s tem delom pod pogoji in do višin, ki so določeni za povračila stroškov v predpisu vlade iz 44. člena tega zakona (t. j. v Uredbi o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja).
V primeru, da so dohodki članov volilnega odbora oproščeni plačila dohodnine po 6. točki 31. člena ZDoh-2, se zanje plačajo prispevki za posebne primere zavarovanja, in sicer:
–        prispevki za poškodbe pri delu, kot je določeno za zavarovance po 6. točki 18. člena ZZVZZ ter
–        prispevki za invalidnost in smrt, ki je posledica poškodbe pri delu v primeru organiziranih aktivnosti, kot je določeno za zavarovance po osmi alineji petega odstavka 20. člena ZPIZ-2.
Nadomestilo za odstop prostora za volišče povzamete iz državnih volitev.


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice