• Domov
 • Novice
 • Regijsko srečanje županov SOS – Goriška

V prostorih MO Nova Gorica je v sredo, 15. aprila potekalo že tretje regijsko srečanje županov SOS. Zbrane župane in goste so pozdravili predsednik SOS, dr. Aleksander Jevšek, župan gostitelj, Matej Arčon in Jasmina Vidmar generalna sekretarka SOS, ki je predstavila Skupnost občin Slovenije.

Prvi med vabljenimi gosti je zbrane nagovoril Tadej Slapnik, državni sekretar Kabineta predsednika Vlade, ki smo ga povabili, da z župani deli pregled nad bodočimi aktivnostmi Vlade na tem področju. Socialno oz. družbeno odgovorno podjetništvo predstavlja velik potencial v smislu trajnostne družbe tako na državni, kot na posameznih lokalnih ravneh, vse bolj pogosto se omenjajo npr. stanovanjske in turistične kooperative. Cilj vladnega strateškega projekta je povedal Slapnik, razviti sektor socialne ekonomije tako, do bo leta 2025 v Sloveniji prispeval vsaj 6,5% delovnih mest in 7% k BDP in sicer:

 • socialnega podjetništva,
 • zadružništva,
 • tretjega sektorja (NVO),
 • invalidskih podjetij.

Povedal je tudi, da bodo Svet Vlade RS za socialno podjetništvo organizacijsko preoblikovali tako, da ga bo vodil minister za gospodarstvo, vanj pa bodo vključili predstavnike tudi predstavnike lokalnih skupnosti. Pomen socialnih podjetij v lokalni skupnosti je da ustvarjajo visokokakovostna delovna mesta, krepijo socialno, ekonomsko in regionalno kohezijo in ustvarjajo socialni kapital. Socialna podjetja v lokalnih skupnostih omogočajo neposredno sodelovanje državljanov pri odzivanju na različne družbene izzive in ustvarjajo nova dostojna delovna mesta v:

 • Potrošniških zadrugah: poštena trgovina, lokalne prehranske verige,
 • Storitvenih zadrugah: socialno-varstveni programi, pomoč na domu, medgeneracijski centri, zdravstveno-oskrbovalna dejavnost,..
 • Stanovanjskih zadrugah: neprofitna najemna stanovanja za mlade,…
 • Turističnih zadrugah: poslovno povezovanje lokalnih turističnih ponudnikov, trženje, racionalizacija poslovanja,..
 • Obrtniških zadrugah: povezovanje za skupen nastop na trgu, …
 • Lokalne razvojne zadruge – različna področja delovanja…..
 • Socialna podjetja so vpeta v lokalna okolja kjer delujejo in tudi zaradi tega zagotavljajo dostojna in trajna delovna mesta.

Mag. Nena Dokuzov, MGRT je predstavila zelene priložnosti za rast gospodarstva in novega finančnega obdobja, s presečnega vidika občin in MGRT. Med podporni programi spodbujanja socialnega podjetništva, torej strateškega projekta Vlade RS št. 9 je naštela:

 • Podpora MSP v okviru 3. prednostne osi OP EKP (podpora socialnim podjetjem – MGRT)
 • Podpora v okviru 9. prednostne osi – socialna vključenost (socialno podjetništvo v pristojnosti MDDSZE in CLLD)
 • Podpora socialnemu podjetništvu v okviru prednostnega področja 6. A (Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti).

Podporne programe je zbranim predstavila predstavila.

Mag. Maja Pak, SPIRIT je predstavila »Zeleno shemo slovenskega turizma – Slovenia Green«, ki jo razvija Sektor za turizem v okviru javne agencije SPIRIT, s pomočjo katere želijo oblikovati praktično, učinkovito in preprosto orodje za uvajanje in pospešitev uvajanja trajnostnih poslovnih modelov v slovenski turizem, tako na ravni destinacij kot tudi ponudnikov. Zelena shema bo na ravni destinacij temeljila na globalnih in evropskih turističnih indikatorjih.

Predstavniki MOP, dr. Darja Piciga iz direktorata za okolje, Damijan Uranker iz direktorata za prostor in mag. Mojca Alenka Gornik iz direktorata za vode in investicije so zaradi službenih obveznosti do Bruslja opravičili vabljeno državno sekretarko mag. Tanjo Bogataj. Tako na področju trajnostne družbe, kot na številnih drugih področjih so dela in naloge občin tesno povezane z Ministrstvom za okolje in prostor. Predstavniki MOP so predstavili možnosti sodelovanja in aktualne zadeve z vidika MOP, vsak iz svojih področij. Tako so se župani seznanili s pripravami akcijskega načrta prehoda v zeleno gospodarstvo in pomenom integralnega pristopa, novostmi ki se pripravljajo na področju prostorskega načrtovanja in problematike razpršenih gradenj ter vodami, predvsem obveznostim in možnimi rešitvami za male komunalne čistilne naprave. Občine in SOS so z dogodki vabljeni tudi k sodelovanju v Evropskem tednu trajnostnega razvoja, 30.5. – 5.6.2015.

Na koncu je Jana Petkovšek urednica Gazel predstavila podatke »gazel« iz regije, primere dobrih praks, s katerimi se je srečala pri svojem delu in kako so župani prispevali k spodbujanju gospodarstva.

Čeprav so za vsako predstavitvijo župani razpravljali, zastavljali vprašanja in dajali pobude, smo ključne pobude in ugotovitve strnili ob koncu:

 • Po predstavitvi aktivnosti za vzpostavitev stanovanjske in turistične kooperative v Ajdovščini je za slednjo, ki sovpada z načrtovano podporo medresorske skupine pilotni implementaciji Tadej Slapnik k sodelovanju povabil župana Ajdovščine Tadeja Beočanina.
 • Nujno potrebno je spremeniti zakonodajo ki ureja stečajne postopke, ki so predolgi. Župani potrebujejo prostor za spodbujanje gospodarstva in ocenjujejo, da je nesprejemljivo, da se podjetniki obračajo nanje z dobrimi pobudami in prosijo za pomoč pri iskanju prostora, kjer bi lahko pričeli opravljati dejavnost. Številna propadla podjetja, ki so občinam na plečih pustila socialne stiske predstavljajo edino priložnost za nova delovna mesta prav v prostorskem smislu in župani ne morejo podjetnikom tega ponuditi zaradi predolgotrajnih stečajnih postopkov. Tako tem nepremičninam in opremi ob tem, da ostajajo prazna in neizkoriščena, čas ki mineva še dodatno znižuje vrednost, železo rjavi, strehe puščajo, objekti propadajo… Pobudo za reševanje te problematike je prevzel državni sekretar KPV, Tadej Slapnik. Kontaktna oseba v regiji je Črtomir Špacapan, direktor RRA Severna Primorska, ki je bil prisoten na Sestanku in je dobro seznanjen s problematiko.
 • Spremeniti je potrebno predpis, ki ureja/določa kloriranje vode, pri čemer je bilo pojasnjeno, da tega ne ureja Uredba o oskrbi s pitno vodo, ki je v pristojnosti MOP. Župani ugotavljajo, da so številna zajetja vode, ki je izredno kvalitetna podvržena temu predpisu in izvajanje predpisa pomeni, da morajo čisto, kvalitetno pitno vodo klorirati do te mere, da ji s tem kvarijo okus, kar je nesprejemljivo in skregano z zdravo pametjo. Voda je v Sloveniji eden najpomembnejših virov, zato jo je potrebno obravnavati z vso skrbnostjo.
 •  Dvigovanje trošarin za goriva na bencinskih servisih predstavlja v obmejnih občinah razvojno grožnjo. Župani obmejnih občin so opozorili na to, da se na račun nižjih cen goriv v bližini meje za nakup pri njih odloča veliko prebivalcev sosednje države. Na ta način se ohranjajo delovna mesta na bencinskih servisih, in tudi v drugih dejavnostih saj ob nakupu cenejšega goriva, potrošniki iz sosednje države običajno še kupijo druge izdelke ali storitve.
 • Župani so opozorili na depriviligiran položaj v želji po aktivnem sodelovanju v Skupnosti občin Slovenije, na račun večjega števila občin iz Vzhodne Slovenije. Generalna sekretarka je odgovorila, da se na Skupnosti tega zavedamo in bodo kljub statutarnim določilom o skladnem sodelovanju vseh članic pravila dodatno dopolnjena z regionalno komponento.

Galerijo slik si lahko pogledate na tej povezavi. 

< Vse aktualne novice