Obveščamo vas, da je bil dne 10.7.2020 v Uradnem listu Republike Slovenije objavljen Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 97/20, v nadaljevanju: Aneks h KPND). Aneks začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, torej 11.7.2020.

Navedeni Aneks h KPND ureja regres za letni dopust za javne uslužbence v letu 2020, in sicer določa, da znaša regres za letni dopust za javne uslužbence v letu 2020 940,58 eura, kolikor znaša minimalna plača v letu 2020. Prav tako določa, da znaša regres za letni dopust v letu 2020 za javne uslužbence, ki na dan izplačila regresa za letni dopust za leto 2020 prejemajo osnovno plačo, ki ustreza 20. ali nižjemu plačnemu razredu, 1.050,00 eurov.

Skladno z Zakonom o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 9/12 – odl. US, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12, 94/12, 52/13 – odl. US, 96/13, 29/14 – odl. US, 50/14, 23/15, 55/15, 63/16, 69/17, 21/19, 28/19 in 66/19) in Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD, 102/15, 23/17, 40/17, 65/17, 28/19 in 75/19) se pri izplačilu regresa za letni dopust za leto 2020 v višini 940,58 eura oziroma v višini 1.050,00 eurov, ne plačajo prispevki, prav tako pa regres za letni dopust v tej višini ni obdavčen.

Javnim uslužbencem, ki jim je regres za letni dopust za leto 2020 že bil izplačan in so na dan izplačila regresa za letni dopust za leto 2020 prejeli osnovno plačo, ki ustreza 20. ali nižjemu plačnemu razredu, se poračuna razlika regresa za letni dopust do višine 1.050,00 eurov. Tistim javnim uslužbencem, ki jim je bil regres za letni dopust izplačan v mesecu juniju 2020, se izplača višji regres za letni dopust, če so na dan izplačila regresa za letni dopust v mesecu juniju 2020 prejemali osnovno plačo, ki ustreza 20. ali nižjemu plačnemu razredu. Poračun se opravi najkasneje pri izplačilu plače za mesec julij 2020, torej v avgustu 2020 (3. člen Aneksa h KPND).

< Vse aktualne novice