Dne 21.9.2015 je potekal četrti krog pogajanj med Vlado RS in predstavniki občin za višino povprečnine v letu 2016. Na sestanku so predstavniki asociacij občin izpostavili tudi problematiko v zvezi s pravnimi podlagami za določanje NUSZ. V zvezi s tem je Skupnost občin Slovenije posredovala številne pozive na pristojne in izpostavila na sestankih s predstavniki ministrstev, da je potrebno razrešiti odprta vprašanja glede sprememb odlokov o odmeri NUSZ in urediti položaj v katerem so se znašle občine, zaradi nejasnosti po izdani odločbi Ustavnega sodišča RS, št. U-I-313/13-86, z dne 21.3.2014 do uveljavitve novega zakona o davku na nepremičnine (ureditev prehodnega obdobja). Prav tako pereč problem, ki so ga predstavniki občin izpostavili na navedenem sestanku, predstavljajo cene oskrbnin v socialnih zavodih, kot so doplačila občin za oskrbo v domovih za ostarele (na podlagi ugotovitev Računskega sodišča RS so se doplačila oskrbe v obdobju od 2007 do 2013 povečale za 23 milijonov evrov).

V skladu z izpostavljenim je Ministrstvo za finance sklicalo tako sestanek s predstavniki občin in z Ministrstvom za okolje in prostor kot tudi sestanek s predstavniki občin in Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, in sicer z namenom razrešitve odprtih zadev. Obeh sestankov, ki se bosta odvila v sredo, 30.9.2015, se bodo udeležili predstavniki Skupnosti občin Slovenije.

 


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice