• Domov
  • Novice
  • Seminar v Ljubljani o novostih ZSRT-1 in pripravi odlokov za turistične takse

Skupnost občin Slovenije je v sredo, 14. marca 2018 v Ljubljani organizirala seminar o novostih Zakona o spodbujanju razvoja turizma ZSRT-1 in pripravi odlokov za turistične takse.

Namen seminarja je bil izmenjati izkušnje in osvežiti znanje, ki je potrebno za pripravo dobrega odloka, ki bo omogočal razvoj turizma ter učinkovit nadzor in opozoriti na dobre prakse in dosedanje napake, saj spremembe zakona zahtevajo tudi spremembe občinskih odlokov o turistični taksi.

Občine lahko po novem določijo turistično takso v znesku do 2,5 eur in uskladijo svoje splošne akte, s katerimi določajo turistično takso v treh mesecih po uveljavitvi zakona. Novost je tudi promocijska taksa, ki se obračuna poleg turistične takse in znaša 25 % zneska turistične takse (od 1.1.2019).

Državni zbor Republike Slovenije je sprejel novelo Zakona o spodbujanju razvoja turizma, ki je začela veljati 15. marca 2018, dan po seminarju. Odlična predavateljska zasedba, sestavljena tako iz predstavnikov državne, kot lokalne ravni ter izredno visoka udeležba je vsebino seminarja obogatila, pa tudi zamaknila predvideno uro zaključka iz 13.00 na 14.00.

Zbrane je pozdravil Peter Misja, predsednik komisije SOS za turizem, član predsedstva SOS, predsednik TZS in župan turistične občine Podčetrtek.

V prvem delu so predavateljsko omizje zasedli predstavniki države, državna sekretarka pristojna za turizem na MGRT, Eva Štravs Podlogar, direktorica direktorata za turizem na MGRT, Renata Martinčič, Maja Pak, direktorica Slovenske turistične organizacije, mag. Jorg Kristjan Petrovič, prvi namestnik predsednika Računskega sodišča in Andrej Troha, iz Službe Vlade za zakonodajo. Vsak je iz svojega zornega kota naslovil novosti ZSRT-1, ki se nanašajo na naloge občin, še posebej tiste vezane na turistično ter novo, promocijsko takso. Poglavitne spremembe zakona, ki se nanašajo na občine sta predstavili, Eva Štravs Podlogar in Renata Martinčič, medtem ko je trženje turizma v luči nove strategije in zakonodaje predstavila Maja Pak. O preteklih najpogostejših napakah ki so jih v občinah zaznali na Računskem sodišču je spregovoril mag. Jorg Kristjan Petrovič, ki je z namenom, da se napake ne bi ponavljale, predstavil tudi priporočila. Andrej Troha iz Službe Vlade za zakonodajo, ki sicer skrbi za državne predpise je z nomotehničnega vidika ocenil sedaj veljavne odloke občin o turistični taksi ter opozoril na posamezne pomanjkljivosti in svetoval, kako se jim v prihodnje izogniti.

Po daljši razpravi, ki jo je zaznamovala predvsem nova promocijska taksa in zanjo v zakonu ne dovolj opredeljeni postopki pobiranja in nakazovanja, je sledil odmor, ki so ga prisotni izkoristili tudi za medsebojno delitev izkušenj.

V drugem delu so omizje zasedli predstavniki občin, vsebina pa se je skoncentrirala na pripravo odlokov o turistični taksi. Mag. Tamara Kozlovič iz MO Koper je v sodelovanju z drugimi občinami pripravila in predstavila vzorec odloka, ki so ga vsi prijavljeni na seminar, kot gradivo prejeli pred dogodkom. Sledila je predstavitev izkušenj s starimi, sedaj veljavnimi občinskimi odloki in načrti za nove odloke s strani treh občin. Matjaž Berčon, direktor občinske uprave Bled je povedal, da razmišljajo turistično takso po višini razdeliti na tri cone in dve sezoni. Irena Zavrtanik iz Občine Izola je predstavila njihove izkušnje s conami, ki jih imajo kot edina občina v Sloveniji v odloku že od leta 2004. Vida Černe iz Občine Kranjska Gora pa je predstavila njihova prizadevanja in prednosti učinkov transparentne in namenske porabe turistične takse. Gregor Jarkovič, občinski inšpektor Medobčinskega inšpektorata občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica pa je pred razpravo predstavil še pomen dobre priprave na nadzor in izvajanje le-tega.

V res bogati razpravi v zaključku srečanja, v kateri so sodelovale občine in tudi predstavniki države, so odgovore dobila številna vprašanja. Na primer dilema, ali naj občina, ki ne bo obračunavala turistične takse sprejme odlok o tem ali ne. Kljub deljenemu mnenju na začetku je priporočilo, da občine sprejmejo odlok, v katerem določijo višino turistične takse 0.

Podan je bil predlog, ki je že v izvajanju, da se povežejo občine, ki bodo v odlokih opredelile pavšalno turistično takso, z namenom, da si izmenjajo izkušnje med seboj in poenotijo vsebine za odloke. Vabljeni tudi predstavniki občin, ki se dogodka niste mogli udeležiti, da v kolikor imate interes sodelovati v tej skupini, sporočite vaš interes na sasa.kek@skupnostobcin.si. Interes za sodelovanje so izrazili tudi iz podjetja Realis, ki imajo tehnološko rešitev za hitro začetno vzpostavitev baze zavezancev na podlagi uradnih evidenc. Iz njihovih evidenc izhaja, da je upravičenih občin do pobiranja pavšalnih taks veliko več, kot jih je to doslej imelo opredeljeno v odloku.

Foto utrinke z dogodka najdete tukaj.


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice