V petek, 18. maja 2018 je potekala okrogla miza v Mariboru, na katero so bili vabljeni deležniki projekta GreenS. Saša Kek je po kratkem promocijskem videu, ki povzema tri letne projektne aktivnosti, pozdravila prisotne in predstavila namen srečanja. Projekt, posvečen zelenemu javnemu naročanju se izteka, podporna orodja so pripravljena in vzpostavljena je podporna točka zelenemu javnemu naročanju. Kakšna naj bo vloga SOS v nadaljevanju, po izteku projekta je bila ključna iztočnica za razpravo. Štefan Žohar iz LEA Pomurje je predstavil ključne izdelke projekta, orodja, ki so občinam na voljo, vključno s politikami, analizami in priporočili. Deležniki so ugotavljali, da je osveščanje in usposabljanje javnih naročnikov še vedno potrebno, ob tem pa izpostavili potrebo in željo po praktičnih primerih dobrih praks iz Slovenije. Predlagali so, da SOS izbere res dobre primere izvedenih zelenih javnih naročil in jih vključno s podporno dokumentacijo skupaj z Ministrstvom za javno upravo predstavi javnim naročnikom. Deležniki so menili tudi, da je premalo poudarka na pozitivnih učinkih zelenih naročil po sami izvedbi, kot pozitivna promocija npr. občin, ki so z zelenim naročilom prispevale k boljšim življenjskim pogojem svojih občank in občanov. Misel je vodila k predlogu, da se po vzoru projekta NIJZ, zdravje v slovenskih občinah, ovrednotili še dodatne kazalnike, kot so cene komunalnih storitev, okoljske kazalnike, kot so kakovost zraka, vode ipd., gospodarske, socialne in drugo. Tako bi lahko primerjali za kakšno “ceno” občine zagotavljajo svojim občanom kvalitetno okolje za življenje in delo (value for money). Predlagano je bilo tudi, da se učinki zelenega javnega naročanja povežejo s Trajnostnimi razvojnimi cilji Združenih narodov, npr. pri prej omenjeni promociji posameznega zelenega javnega naročila, h kateremu cilju (ali več) je javni naročnik s tem prispeval svoj delež.

< Vse aktualne novice