• Domov
  • Novice
  • Sestanek delovne skupine za nižanje stroškov občinam na temo sprememb ZFO-1

Danes, 12. 9. 2019 se je ponovno sestala delovna skupina (v nadaljevanju DS) z namenom pregleda sprememb in dopolnitev Zakona o financiranju občin (v nadaljevanju ZFO-1), saj smo na sestanku prejšnji teden predstavniki asociacij ugotovili, da so v predlogu sprememb zakona rešitve, katerim nismo mogli pritrditi.
Šlo je predvsem za dve rešitvi: ena je člen, ki določa dodatno financiranje občin z romsko skupnostjo, druga pa je celotna procedura izvajanja 21. in 23. člena (sofinanciranje investicij). Oba problema sta tesno povezana, saj Ministrstvo za finance (v nadaljevanju MF) vztraja, da v obstoječem sistemu javnih financ, ministrstvo občinam sredstev za investicijo brez drugih postopkov ne more neposredno nakazovati.
Danes je v prvem delu sestanka potekala debata o številnih predlogih kako bi bilo mogoče občinam neposredno zagotavljati sredstva za investicije v komunalno infrastrukturo v romskih naseljih. En izmed razmislekov je šel v smeri sistema kot je pri italijanski in madžarski narodni skupnosti, vendar je zaradi razlike v vsebini sofinanciranj (investicije ali financiranje programov) tak sistem neustrezen. Glede na to, da je potrebno zakon, če želimo, da nekatere rešitve začnejo veljati z začetkom 2020, zapreti v naslednjem tednu, smo se danes dogovorili, da pristanemo na to, da država v naslednjem letu občinam z avtohtono romsko skupnostjo zagotavlja (0,3% skupne primerne porabe) sredstva skozi razpis, saj če tega sedaj ne bi sprejeli, bi sredstva izgubili. DS pa za naslednji paket sprememb zakonodaje pripravi sistemsko rešitev, po kateri bi del teh sredstev delili preko razpisa (zaradi sofinanciranja finančno večjih infrastrukturnih projektov), drugi del sredstev pa bi občine prejemale neposredno za urejanje bivanjskih razmer romske populacije.
Glede procedure izvajanja 21. in 23. člena, ki povzroča občinam velike težave, je debata potekala v visokih tonih, podobno kot za iskanje rešitev prejšnjega problema. V danem trenutku ministrstva nimajo rešitve, kako v obstoječem sistemu zagotoviti razbremenitev občin pri porabi sredstev iz 21. in 23. člena ZFO-1. Zato smo se dogovorili, da MF na kratko predstavi, na katera zakonodajna določila trčimo, ko želimo poenostaviti postopke za izvajanje teh členov, z namenom, da bi lahko ponovno razmislili kaj in kako je potrebno spremeniti predpise. V zvezi s tem se DS ponovno sestane v naslednjem tednu.
Glede pobude SOS za izjemo pri zadolževanju občin v primeru naravnih nesreč bo MF pripravilo odgovor. Drugi prisotni so predlagali, da se to problematiko obravnava v okviru sprememb Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč.

Ob tej priložnosti občine obveščamo tudi, da se pogajanja za povprečnino pričnejo prihodnji teden, 17. 9. 2019.

< Vse aktualne novice