• Domov
 • Novice
 • Sestanek delovne skupine za zmanjšanje stroškov občinam

Dne 15.1.2020 se je na Ministrstvu za javno upravo ponovno sestala delovna skupina za pripravo predlogov sprememb zakonodaje, ki bo zmanjšala stroške občin. V imenu SOS sta se sestanka udeležili članici delovne skupine Melita Čopar, Občina Krško in Jasmina Vidmar, SOS.

V zvezi z nadaljevanjem aktivnosti za spremembo Zakona o financiranju občin je delovna skupina nadaljevala z razpravo o navedenih vsebinah. Glede sofinanciranja občin za uresničevanja pravic romske skupnosti je delovna skupina sprejela odločitev, da se preveri predlog rešitve z naslednjimi izhodišči:

 1. Investicijska sredstva za urejanje komunalne infrastrukture, za katere podlaga je v drugem predpisu, so še naprej v sedanji obliki na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo.
 2. Sredstva za namen uresničevanja pravic romske skupnosti se dodeljujejo za širši namen za potrebe Romov.
 3. Občine sredstva realizirajo na podlagi programa za integracijo romske skupnosti, bodisi da gre za letni ali večletni program, ki ga sprejem občinski svet.
 4. Do navedenih sredstev so upravičene občine, ki imajo romskega svetnika.
 5. Občinam pripada znesek, ki se določi v odstotku od primerne porabe občine.
 6. Občine so dolžne letno poročati o realizaciji programa za integracijo romske skupnosti pristojnemu organu, predvidoma Uradu Vlade RS za narodnosti.

Glede sofinanciranja občinskih investicij  je delovna skupina sprejela odločitev, da se preveri predlog rešitve z naslednjimi izhodišči:

 1. V državnem proračunu, da se investicijski projekti ne vodijo več po posamičnih investicijah, pač pa po občinah. Vsaka občina v NRP umesti poljubno število investicijskih projektov, ki jih namerava realizirati v tekočem proračunskem letu.
 2. Investicijski projekti občine morajo biti vključeni v NRP občine.
 3. Nabor projektov do z  zakonom določenega roka občina posreduje MGRT.
 4. Občina in MGRT skleneta eno pogodbo za sofinanciranje vseh investicijskih projektov.
 5. Občina lahko koristi z  zakonom določena sredstva za vsakega od investicijskih projektov, ki jih je opredelila s pogodbo z MGRT, do porabe višine sredstev, ki v tekočem letu pripadajo občini.

Delovna skupina je v nadaljevanju obravnavala predlog Poročila o delu delovne skupine za obdobje avgust 2019 – december 2019. Predstavniki skupnosti občin so vztrajali, da se v poročilo tudi poda informacija, da se določena ministrstva izogibajo pripravi sprememb predpisov iz njihovega področja, s katerimi bi se znižali stroški občinam in odpravile administrativne ovire, ter da se v poročilo to tudi navede (kot primer je to MIZŠ in potrebne spremembe predpisov, ki se nanašajo na financiranje šolskih prevozov).

MJU je prav tako sporočilo, da bo zaradi sprejetja Zakona o finančni razbremenitvi občin potrebno v Pravilniku o določitvi podprogramov, ki se upoštevajo za izračun povprečnih stroškov za financiranje nalog občin, črtati naloge, ki se z ZFRO prenašajo na državo.

< Vse aktualne novice