• Domov
  • Novice
  • Sestanek DS za pripravo predlogov sprememb zakonodaje, ki bo zmanjšala stroške občin

Dne 14. 11. 2019 sta se predstavnici SOS, Melita Čopar (Občina Krško) in Jasmina Vidmar (sekretariat SOS) udeležili sestanka delovne skupine za pripravo predlogov sprememb zakonodaje, ki bo zmanjšala stroške občin, katere članici sta.

Na sestanku so člani pregledali realizacijo sklepov Vlade RS od ustanovitve delovne skupine in zaključkov zadnjega poročila delovne skupine, ki ga je podala vladi julija 2019. Nadaljevali so s pogovorom o pripravi Zakona o finančni razbremenitvi občin (ZFRO). Po besedah predstavnika ministrstva bo Vlada zakon obravnavala na seji naslednji teden. V predlogu zakona je še vedno problematično prehodno obdobje, po katerem bodo občine v breme države dolžne izplačevati sredstva za financiranje pravic družinskega pomočnika. Ministrstvo, pristojno za socialne zadeve, pa bi naj povrnilo občinam sredstva, ki jih je izplačala v breme države, do konca naslednjega koledarskega leta, na podlagi izdanega računa, ob predhodno potrjeni specifikaciji prikazanih vseh stroškov za družinskega pomočnika. Prav tako ostaja problematično zagotavljanje mrliško pregledne službe, saj se z zakonom predvideva samo prenos financiranja stroškov mrliško pregledne službe na proračun RS, organiziranje mrliško pregledne službe pa je še vedno v pristojnosti občine. Na podlagi predlagane spremembe se bo občine sicer finančno razbremenilo, obenem pa se bodo obremenile z dodatnim administriranjem, zato je smiselno, da bo delovna skupina v nadaljevanju iskala sistemske rešitve skozi spremembo področne zakonodaje.

Delovna skupina se bo tako v naslednjem koraku lotila druge skupine predpisov, ki določajo naloge in pristojnosti občin in so že v pripravi ali celo v fazi medinstitucionalnega usklajevanja. Med njimi bo tudi obravnava predloga Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o medijih, ki je bil objavljen na spletnem portalu. Kot ugotavljamo je ministrstvo omenjeni zakon objavilo na portalu brez da bi o tem obvestilo skupnosti občin in občine, kaj šele da bi skupnosti občin in občine vključilo v fazo načrtovanja nove vsebine. Ministrstvo s tem ni spoštovalo zaveze Vlade RS o spoštovanju Zakona o lokalni samoupravi in poslovnika Vlade RS, da ko gre za pripravo predpisov, ki se tičejo tudi obveznosti in pravic občin, potrebno le te vključiti že v samo pripravo predpisa, torej vključitev v fazo načrtovanja nove vsebine, ki naj bi jo predpis urejal. Ugotavljamo, da se s predlaganimi določili nalaga občinam nova finančna obveznost, kar je nedopustno in nesprejemljivo.

Prav tako bo delovna skupina v naslednji fazi iskala sistemske rešitve glede financiranja občin. Dogovorjeno je bilo, da članice in člani delovne skupine preučijo možne sprememb in dopolnitev Zakona o financiranju občin in se nato na naslednjem sestanku te rešitve obravnavajo in uskladijo.

< Vse aktualne novice