• Domov
  • Novice
  • Sestanek glede sprememb 79. člena Zakona o vodah

V petek, 3.7.2015, je v prostorih MKGP potekal sestanek na temo usklajevanja amandmaja, ki spreminja 79. člen veljavnega Zakona o vodah s katerim se ureja način nadomestil oziroma nadomestnih zemljišč zaradi zmanjšanja dohodka iz kmetijske dejavnosti na vodovarstvenih območjih.

Predstavnica MKGP, državna sekretarka mag. Tanja Strniša, je izpostavila, da je trenutni način izplačevanja nadomestil urejen po sistemu državne pomoči, kar pa pomeni, da so omejena tako časovno kot z zgornjo mejo višine izplačila. S predlagano spremembo 79. člena oziroma vloženim amandmajem koalicijskih poslanskih skupin se želi preiti na sistem izplačevanja odškodnin, ki je izključno v domeni civilnega prava. Do odškodnin bodo upravičeni samo lastniki, ne tudi najemniki, odškodnin pa ne bo mogoče uveljavljati za zemljišča v lasti Republike Slovenije, s katerimi upravlja Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov.

Do omenjene spremembe zakonodaje je bil na skupni seji predsedstev SOS, ZOS in ZMOS dne 24.6.2015 v Trzinu sprejet sklep, da »predsedstva SOS, ZOS in ZMOS odločno nasprotujejo spremembam 79. člena Zakona o vodah, ki se nanaša na odškodnino za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti na vodovarstvenih območjih«, katerega je na sestanku zastopal tudi podpredsednik SOS, Branko Ledinek. Svoje nestrinjanje s predlaganimi spremembami so izrazili tudi predstavniki Zbornice komunalnega gospodarstva, ki so opozorili, da je predlog sprememb usmerjen k individualnemu sklepanju pogodb o izplačilu nadomestil, s tem pa se ruši sistem zaračunavanja in oblikovanja cen gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, natančneje – posega in ruši način zaračunavanja omrežnine, ki vključuje tudi nadomestila za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti. Prav tako je državni sekretar, Janko Burgar iz MJU, opozoril na dodatne stroške za občine, ki bi nastali zaradi predlaganih sprememb v zvezi z individualnim obračunavanjem odškodnin, torej zaradi (administrstivnih) stroškov cenitev.

Prisotni so se strinjali, da je dosti še nedorečenega ter da amandma kot je predlagan ne ureja področja, pač pa vnaša nove pomisleke in je potreben sprememb. Državna sekretarka je povedala, da bo ministrstvo zaradi dvomov na Evropsko komisijo poslalo vlogo za presojo ali gre za sistem državne pomoči, prav tako pa bo Kmetijski inštitut Slovenije (KIS) izdelal študijo o ureditvah tega področja v ostalih državah. Dogovorili so se, da bo naslednji sestanek predvidoma v drugi polovici avgusta, nov predlog pa bi naj delovna skupina pripravila do srede meseca septembra.

< Vse aktualne novice