• Domov
 • Novice
 • Sestanek na MGRT glede Pravilnika o obratovalnih časih gostinskih obratov

Sestanek je potekal 15.10.2019 v Ljubljani, sklical ga je Direktorat za turizem na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo. Na sestanek, ki je bil usklajevalne narave, so povabili ključne deležnike, reprezentativna združenja občin, Tržni inšpektorat RS, Turistično gostinsko zbornico, Obrtno in kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije.

S strani ministrstva so prisotne pozdravili Helena Cvikl, nova generalna direktorica Direktorata za turizem, državni sekretar Franc Vesel, vsebino predloga sprememb in povzete pripombe deležnikov je predstavila Suzana Zagorc.

Predstavnici ministrstva sta se zahvalili za vse pripombe in vprašanja, ki so prispevali k temu, da je predlog novega pravilnika sedaj boljši. Suzana Zagorc je izpostavila prejete pripombe, ki so jih že upoštevali in tiste, predvsem 2. odstavek 4. člena, ki zahtevajo razpravo.

Zaključki:

Glede prijave obratovalnega časa občinam:

 • Vsi prisotni so se strinjali, da rednega obratovalnega časa ni potrebno sporočati občini.
 • Pri podaljšanem obratovalnem času, je bil v razpravi oblikovan predlog, da se v pravilniku občinam omogoči, da s splošnim aktom (odlokom) določijo območje, za katerega velja drugačen čas (podaljšan), hrkati pa se ohrani soglasja izdajo podaljšanega obratovanja individualno na zaprosilo gostinskega obrata (za obratovanje preko rednega delovnega časa iz pravilnika oziroma delovnega časa kot je posebej določen za posamezno območje).
 • Za izdajo soglasij za izredne dogodke (poroke, obletnice,…) ostaja postopek enak kot doslej, gostinski obrati zaprosijo občino za podaljšanje obratovalnega časa. Priporočilo obrtne zbornice je bilo, da se lahko z eno vlogo (in enkratnim plačilom takse) prijavi več dogodkov. Odziv občin je bil različen, nekatere to že omogočajo, druge so obrazložile zakaj temu niso naklonjene.
 • Izražena je bila želja, da se izdela poenoten vzorec vloge, ki ga lahko uporabijo različne občine. Pri tem je bila podana informacija o projektu vključevanja občin v eUpravo, kjer se pripravljajo takšne poenotene vloge. Obrazec za obratovalni čas je delovna skupina občin že pripravila, vloga bo na portalu eUprava  predvidoma dostopna v začetku prihodnjega leta pri občinah, ki se bodo za to možnost odločile.

Drugo:

 • člen (2. odst.): Gostinski obrati v večnamenskem objektu (trgovsko poslovni centri ipd.) določijo obratovalni čas gostinskega obrata v skladu s soglasjem lastnika oziroma upravljavca trgovskih centrov.
 • člen: V skladu z Zakonom o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji naj se za besedo »prazniki« doda še »in dela prostimi dnevi v Republiki Sloveniji«.
 • S pravilnikom se določi obratovalni čas od 0.00-24.00 tudi za posamezne vrste gostinskih obratov, kot so igralnice, obrati na bencinskih črpalkah ali železniških postajah.
 • Prisotni so izrazili željo, da se pravilnik sprejme pred spremembami Zakona o gostinstvu (ZGos).
 • Do sprememb ZGos ostaja nadzor v pristojnosti tržnega inšpekcijskega organa in poli
 • V pravilniku je potrebno ustrezno opredeliti problematiko hrupa (ki je sicer res opredeljen v predpisih o hrupu, vendar je tista opredelitev neustrezna z vidika reševanja posledic  hrupa iz gostinske dejavnosti – glasba), ki je ključni element omejevanja obratovalnih časov.
 • Pravilnik ne bo podrobno definiral  pojem »stavbe s stanovanji ali v objektih na območju stanovanj, ki so namenjena bivanju in spremljajočim dejavnostim«, temveč bo to prepuščeni interpretaciji občine. Občine bodo lahko upoštevale namensko rabo prostora ali pa omenjeni pojem definirale same.
 • Predlog, da občine obratovalni čas izven stanovanjskih naselij omejijo ni bi sprejet. V kolikor se pojavi utemeljen razlog, se pravilnik spremeni tako, da se dopolni s to možnostjo.

Nadaljnji koraki:

 • MGRT pripravi dopolnitve pravilnika in ga pošlje v ponovno usklajevanje.
 • Podan je bil predlog, da se pripravi vzorec občinskega akta, ki bo občinam v pomoč (podobno, kot v primeru odlokov za turistično takso)
 • Predstavnice MGRT sta še zagotovili, da se bodo z deležniki usklajevali dokler predlog ne bo usklajen.


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice