• Domov
  • Novice
  • Sestanek na MOP in poziv SOS za spremembe predloga ZUreP-2

Predstavniki Skupnosti občin Slovenije so se v ponedeljek, 16.10.2017, ob 11.00 uri sestali na Ministrstvu za okolje in prostor z državno sekretarko, Lidijo Stebernak in sodelavci, zadolženimi za pripravo ZUreP-2. Na sestanku so predstavniki SOS izpostavili problematiko predloga ZUreP-2 – glede načina zagotavljanja strokovnosti in zakonitosti opravljanja nalog urejanja prostora na ravni občin (44. člen ZUreP-2). Predstavili so nasprotovanje občin do predloga 44. člena ZUreP-2, katerega uveljavitev bi:

  1. določila posebne pogoje za zagotavljanje strokovnosti in zakonitosti opravljanja nalog urejanja prostora po ZUreP-2 le za naloge občine, ne pa hkrati tudi za naloge države, čeprav gre za vsebinsko primerljive naloge, ki po svoji vsebini konkretizirajo javni interes v prostoru. Menimo, da je diskriminatorna rešitev, ki državi za izvajanje nalog po ZUreP-2 ne postavlja nobenih zahtev glede sodelovanja strokovnega kadra, občinam pa dosedanje zahteve dodatno in vsebinsko nesorazmerno zaostruje;
  2. pomenila nesorazmerni poseg v dosedanje delo javnih uslužbencev brez možnosti za njihovo prekvalifikacijo. V roku dveh let po uveljavitvi ZUreP-2 (upoštevaje predlog 294. člena ZUreP-2) namreč skoraj polovica (po informacijah MOP-a pa zagotovo preko 100) dosedanjih občinskih javnih uslužbencev ne bo zmoglo izpolniti pogojev 44. člena za pooblaščenega arhitekta ali pooblaščenega prostorskega načrtovalca v skladu s predpisi, ki urejajo arhitekturno in inženirsko dejavnost, ker enostavno ne bodo morali izpolniti pogoja glede ustrezne izobrazbe po določilih ZAID-a. Za občine to pomeni iskanje novih kadrov, ki imajo pridobljen poklicni naziv pri ZAPS-u. Dosedanjim javnim uslužbencem zakon ne daje nobene možnosti razumne dokvalifikacije za nadaljevanje dela;
  3. povzročila neenakopravnost med javnimi uslužbenci ne samo glede administrativne ravni izvajanja nalog ampak tudi glede na področje nalog, ki jih opravljajo, saj se na ravni države in občin izvaja veliko z zakonom predpisanih nalog, ki po svoji vsebini sodijo v delokrog inženirskih ali arhitekturnih znanj, pa zanje razen nalog po ZUreP-2 ni zahtevan poklicni naziv pri IZS ali ZAPS. Naj tu navedemo le regulacija javnih cest, prometa, oskrbe s pitno vodo, čiščenje in odvajanje odpadnih voda in podobno.
  4. povzročila vrsto nejasnosti glede stroškov, ki bodo nastali tistim dosedanjim uslužbencem, ki bodo v roku dveh let morali in zmogli pridobiti poklicno kvalifikacijo po ZAID-u (je to strošek občinskih proračunov ali javnih uslužbencev), nejasno pa tudi ostaja ali bodo redni letni stroški, ki bodo javnim uslužbencem nastajali s pristojbinami in članarinami ZAPS-u tudi njihov zasebni strošek, ali bo to strošek občinskega proračuna in
  5. povzročila nejasnosti v primerih, ko občina za izvajanje nalog zagotavlja sodelovanje občinskega urbanista, ki ima sicer pridobljeno ustrezno poklicno kvalifikacijo po ZAID-u, ni pa javni uslužbenec. Tu se zastavljajo vprašanja o načinu zagotavljanja bistvenih zahtev pri izvajanju javnih nalog, t.j. vprašanje integritete, varstva osebnih podatkov, splošnega upravnega postopka, etike javnih uslužbencev, ravnanjem z dokumentarnim gradivom. Poklicna kvalifikacija pri ZAPS-u ne daje zagotovil, da bo strokovno kvalificirana za posebna področja, ki jih zahtevajo predpisi za delo v javni uporabi.

Na sestanku so predstavniki MOP poročali, da so spremembe 44. člena možne v okviru pravil tretje obravnave ZUreP-2, da bodo razmislili o možnosti prilagoditve nekaterih rešitev, zlasti tisti, da bi ob primerih pogojih (delovna doba, reference) nekateri javni uslužbenci po uveljavitvi ZUreP-2 še vedno lahko nadaljevali delo občinskega urbanista, čeprav ne izpolnjujejo pogoja o ustrezni izobrazbi po zahtevah ZAID-a. Sicer pa vztrajajo na stališču, da je poklicna regulacija nujna za izboljšanje prostorskega načrtovanja občin.

SOS je na podlagi sestanka že podala poziv deležnikom pri nadaljnji obravnavi ZUreP-2, s katerim je zahtevala, da se v predlogu ZUreP-2 ohrani rešitev, ki jo trenutno določa 161. člen veljavnega ZUreP-1, pripravljavec ZUreP-2 pa naj da v sodelovanju z občinami, zbornicami in zainteresirano strokovno javnostjo pripravi strokovne podlage in predloge za izboljšanje strokovnega in zakonitega izvajanja nalog po ZUreP-2. Te naj se v zakon vključijo naknadno s spremembo in dopolnitvijo. Če bodo deležniki priprave in sprejemanja ZUreP-2 ocenili, da je v kratkem časovnem okviru vendarle mogoče doreči sprejemljivejšo rešitev, bo SOS pri pripravi takšne rešitve pripravljena konstruktivno sodelovati.

 

< Vse aktualne novice