• Domov
  • Novice
  • Sestanek na MOP ob rob razsodbi Ustavnega sodišča RS glede subvencioniranja tržnih najemnin

Ustavno sodišče RS je pretekli teden razsodilo, da je 28. člen Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev v neskladju z Ustavo RS. Prav tako pa tudi, da mora Državni zbor RS neskladje odpraviti v roku enega leta. Upravičencem do subvencij v tržnih in hišniških stanovanjih pripada ob tržnih ponovno tudi neprofitni del najemnine. V zvezi z zadevno problematiko je bil v četrtek, 1. junija, na Ministrstvu za okolje in prostor sklican sestanek, ki so se ga ob predstavnicah sedežnega ministrstva udeležili tudi predstavniki Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter vseh treh skupnosti. Na sestanku so predstavnice MOP opozorile na številne problematične zadeve v zvezi s samo ureditvijo področja subvencioniranja najemnin ter nujnost, da se v prihodnje sistem v temeljih spremeni. Kratkoročno pa bo prav tako potrebno področje (sicer v okviru obstoječe zakonodaje) dodelati tako, da bo vzdržen tako za državo kot za občine. Povedale so tudi, da je višina sredstev, ki ga občine porabijo za financiranje subvencioniranja tržnih in neprofitnih najemnin narasel že na več kot 5 mio eur.

S strani Skupnosti občin Slovenije smo opozorili na nujnost ureditve tega področja ter dejstvo, da Ustava RS zavezuje državo, da skrbi za področje stanovanjske preskrbe. Pa tudi na to, da občine v letu 2010, ko so se z zakonom uvedle subvencije tržnih najemnin zanje niso prejele niti evra dodatnih sredstev. V nadaljevanju smo predstavili nekaj možnosti za hitre spremembe podzakonskih aktov, s katerimi bi vsaj za nekaj časa zmanjšali pritisk na višanje sredstev za področje stanovanjskih subvencij. Z namenom najti optimalne rešitve, bo MDDDSZ v najkrajšem času organiziralo akcijsko delovno skupino za pripravo sprememb (predvsem) podzakonskih aktov, ki bi področje racionalizirali. Med drugim smo predlagali, da bi si morali (najmanj) stroške subvencioniranja stanovanj deliti država in občine; da je nujno občinam omogočiti, da tiste, ki stroškov najema stanovanj ne zmorejo preselijo v manjše stanovanjske enote; da Centri za socialno delo natančneje preverjajo pravico najemnikov tržnih stanovanj do tržne in neprofitne najemnine; da morajo biti tržna stanovanja, ki se oddajajo v najem točkovana; nujnost spremembe višine neprofitne najemnine, saj ta ne pokriva dejanskih stroškov in druge ukrepe.

Predstavniki MOP pa so na koncu še povedali, da bo v juniju STANOVANJSKI SKLAD RS objavil razpis za sofinanciranje izgradnje in adaptacije stanovanj ter bivalnih enot v občinah. Na razpolago bodo tudi nepovratna sredstva. Dogovorili smo se, da se še pred objavo sestanemo s predstavniki Stanovanjskega sklada RS in preverimo ali so razpisni pogoji takšni, da bodo ustrezno upoštevali realne potrebe občin.

Ureditev subvencij najemnin v neskladju z Ustavo


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice