• Domov
  • Novice
  • Sestanek na MOP-u glede nove prostorske in gradbene zakonodaje

V petek, 20.1.2017, je na Ministrstvu za okolje in prostor potekal usklajevalni sestanek na temo nove prostorske in gradbene zakonodaje. Sestanek je bil organiziran kot odziv na predstavitev stališč občin pristojni ministrici, Ireni Majcen in pripravljavcem zakona na seji predsedstva SOS, ki je potekala decembra 2016 v Medvodah in sicer z namenom bolj odprte razprave o konkretnih problemih povezanih s predlogom. S strani SOS-a so se sestanka udeležili Irena Karčnik iz komisije za občinsko inšpekcijsko službo, ter predstavnika komisije za prostor dr. Manca Plazar in Izidor Jerala, prisotni pa so bili tudi predstavniki MOL-a, IRSOP-a, MJU-ja, upravnih enot in ZOS-a.

Posebno pozornost so prisotni namenili obravnavi odmere komunalnega prispevka ter nadzoru nad enostavnimi gradbenimi objekti in drugimi posegi v prostor. Predstavniki ministrstva so povedali, da bodo način in čas odmere komunalnega prispevka v prečiščenem predlogu zakona spremenili in sicer tako, da se bo komunalni prispevek odmeril pred izdajo gradbenega dovoljenja in, da bo moral investitor komunalni prispevek plačati pred pričetkom prijave gradbenih del, saj bo potrdilo o plačanem komunalnem prispevku zahtevano za popolnost pričetka gradbenih del.

Kljub temu, da nove verzije predloga zakona še ni, so predstavniki MOP-a povedali, da bi naj dvotirni sistem nadzora nad enostavnimi gradbenimi objekti črtali in nadzor predvideli samo v pristojnosti občinskih inšpekcijskih služb, spremenjena pa bi naj bila tudi kategorizacija objektov v prilogi. Potrjeno je bilo tudi, da se s spremembo na občinske inšpekcijske službe prenaša nadzor nad že zgrajenimi in bodočimi novimi enostavnimi objekti, z izjemo tistih, ki jih je že začela obravnavati državna gradbena inšpekcija.

Predvidena je tudi sprememba definicije enostavnega objekta, dikcija bi naj bila, da so to objekti, ki ne potrebujejo gradbenega preverjanja (prostorsko pa bo zagotovo potrebno, če ne zaradi drugega zaradi varovalnih režimov). Povedali so tudi, da spreminjajo seznam enostavnih in nezahtevnih objektov in da ga nameravajo določiti v obliki podzakonskega akta, ne pa v obliki priloge zakona.

Predstavniki SOS-a so poleg obravnavanih zadev izpostavili tudi ostale odprte vsebine s strani občin kot je vprašanje ali bo parcelacija zemljišč v gradbeno parcelo obvezna za izdajo gradbenega dovoljenja, vprašanje glede zahtev Evropske komisije, stališč Vrhovnega sodišča in aktualnih postopkov pred ustavnim sodiščem RS, kjer se kaže težnja, da se zoper prostorske akte (na ravni občin OPN in OPPN), dopusti upravni spor,…

Ministrica je sestanek zaključila z ugotovitvijo, da občine in državne inštitucije v nekaterih odprtih zadevah ostajajo na različnih stališčih. Kljub temu, da rezultat sestanka ni bila uskladitev mnenj, pa je sestanek vseeno pripomogel k razjasnitvi stališč in odpravi dilem glede tega kaj in kakšen obseg dela se s predlogom prenaša na občine.

< Vse aktualne novice