Dne 22.6.2017 je na Ministrstvu za javno upravo potekal sestanek na temo novel Zakona o lokalni samoupravi in Zakona o lokalnih volitvah. Sestanka sta se v imenu SOS udeležila Darko Fras, župan Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah in Jasmina Vidmar, generalna sekretarka SOS.

Na usklajevalnem sestanku so bile izpostavljene predlagane spremembe ZLS, ki so z vidika skupnosti občin nepremišljene in nedodelane ter brez tehtnih obrazložitev, čemu so in kateri cilj se z njimi zasleduje. Med temi so spremembe določil 53. in 54. člena, ki opredeljujeta vire financiranja občin. Skupnost odločno nasprotuje spremembi oziroma črtanju določil, namreč temeljni sistemski predpis mora vsebovati sistemsko opredelitev virov financiranja občin. S črtanjem določil gre za očitno zmanjšanje finančne avtonomije občin. Rečeno je bilo, da bosta določili verjetno ohranjeni v zakonu, dokler ne bo dorečena in ugotovljena bolj konsistentna rešitev. Prav tako so predstavniki skupnosti izpostavili predlog obveznega participativnega proračuna. Sicer se podpira večajoči se trend sprejemanja participativnega proračuna, ki dejansko spodbuja neposredno demokracijo in omogoča najbolj neposredno soodločanje, vendar so opozorili, da »administrativni« način, ki ga predvideva MJU deluje precej omejujoče in ne dopušča nikakršne fleksibilnosti pri odločanju o načinu izvedbe takšne participacije občanov. Pripravljavec bo o predlogu kot takšnem razmislil in preučil alternativne rešitve.

S črtanjem 19. c člena pripravljavec ukinja pravno subjektiviteto ožjim delom občin, pri tem se ugotavlja, da so prakse in izkušnje glede pravnega statusa ožjih delov občin različne. Predstavniki predlagajo, da se ohrani sedanja ureditev in da imajo občine zakonsko možnost, da se same odločajo, ali bodo ožjim delom občine podelile pravno subjektiviteto ali ne. Prav tako pa se določila glede nalog in delovanja ožjega dela občine omejuje zgolj na ožje dele občin, ki imajo (voljen) svet; v določila je potrebno zajeti tudi krajevne, vaške skupnosti in odbore, torej kjer predstavniki niso voljeni.

Spremembe določil o ustanovitvi in delovanja interesnih zvez so nedodelane in nejasne, prav tako bi moral biti jasno opredeljen njihov namen. Zakonske določbe je potrebno oblikovati tako, da bi se z interesnimi zvezami omogočilo povezovanje in vključevanje različnih »paralokalnih« institucij, kot so regionalne razvojne agencije, energetske agencije, itd. Potrebno je prilagoditi njihovo organiziranost, da bodo dejansko zaživele.

Vse tri skupnosti menijo, da določilo po katerem bi naj skupnosti/združenja v roku 6 mesecev posredovala izjave članic o določitvi reprezentativnosti nepremišljeno in neutemeljeno, utemeljitev pripravljavca pa zavajajoče. S tem se določa dodatno delo in nepotrebno administracijo občinam kot tudi združenjem. Ukrep ne gre nikakor v smeri oblikovanja enega močnega združenja in zmanjšanja števila sogovornikov ter zastopanja enotnih mnenj pred državnimi organi. Določilo zato ostaja odprto.

Skupnosti se strinja s predlogom novele ZLV v delu, ki se nanaša določitev stalnega termina rednih lokalnih volitev.

Ministrstvo bo izpostavljeno preučilo in v kratkem posredovalo nove predloge novel.

< Vse aktualne novice