Dne 14.3.2017 je na Ministrstvu za javno upravo potekal sestanek v zvezi s prenovo zakonodaje s področja lokalne samouprave. In sicer je ministrstvo pripravilo prvi osnutek sprememb in dopolnitev Zakona o lokalni samoupravi (ZLS) in Zakona o lokalnih volitvah (ZLV).

S predlogom ZLS ministrstvo ureja oziroma spreminja sledeče:

 • odpravlja neustavnost določbe o reprezentativnosti združenj občin
 • spreminja določbo o ustanovitvi in delovanju interesne zveze občin
 • poenoti pravni status ožjih delov občin – odprava pravne subjektivitete ožjih delov občin
 • razširja pristojnost nadzornega odbora občine glede ravnanja s stvarnim premoženjem
 • omogoča dajanje podpore zahtevi za referendum s kvalificiranim elektronskim podpisom
 • usklajuje določbe z Zakonom o upravnem postopku glede izločitve
 • usklajuje način imenovanja vodje medobčinskega pravobranilstva s splošno določbo, ki jo vsebuje 49. b člen ZLS
 • usklajuje določbi zakona o prihodkih občin z Zakonom o financiranju občin

V zvezi s predlagano odpravo pravne subjektivitete ožjih delov občin je Skupnost občin Slovenije opozorila, da v marsikaterih lokalnih okoljih mestne četrti in krajevne skupnosti opravljajo izredno pomembne naloge in opravila, kljub temu, da so ožji deli občin še ostanek iz prejšnjega sistema oziroma ureditve – komunalnega sistema. Vse od reforme lokalne samouprave se je mestnim četrtem in krajevnim skupnostim postopno poskušalo in jemalo pristojnosti in s tem vlogo; resnih razmislekov, kakšen je njihov pomen in komu/čemur so, pa nikoli ni bilo storjeno. Zato je SOS predlagala, da se pred takšnimi ukrepi, ki so predvideni v osnutku, izvedejo predhodno analize in opravi problemsko srečanje o nadaljnjih preoblikovanjih ožjih delov občin. Namreč prepogosto se pozablja, da je temelj in namen ožjih delov občine uresničevanje skupnih interesov prebivalcev in približevanje izvajanja nalog občanom ter večje sodelovanje občanov pri upravljanju lokalnih zadev s posameznimi oblikami odločanja, soodločanja in participacije. Manjko je v samem sistemu, zato ga je potrebno preoblikovati in posodobiti. Ministrstvo se je strinjalo s predlogom SOS, da se organizira problemsko srečanje.

Spreminjanje določbe o ustanovitvi in delovanju interesne zveze občin ni smiselno, dokler ni jasno kaj želimo z njimi doseči – njihovega namena in šele nato je potrebno prilagoditi njihovo organiziranost. Zakonske določbe je potrebno oblikovati tako, da bi se z interesnimi zvezami omogočilo povezovanje in vključevanje različnih »paralokalnih« institucij, kot so regionalne razvojne agencije, energetske agencije, … Pri tem je eden izmed prisotnih menil, da gre v predlogu za nekakšne nastavke za pokrajine, vendar ministrstvo le to zavrača in poudarja, da gre v osnutku za prenos regulatornih funkcij na zvezo.

S spremembami ZLV se predvideva:

 • Stalen termin rednih lokalnih volitev
 • Zmanjšanje števila volilnih organov
 • Način imenovanja tajnika Občinske volilne komisije (OVK)
 • Razmejitev pristojnosti med Državno volilno komisijo (DVK) in ministrstvom, pristojnim za lokalno samoupravo
 • Določitev nadomestila volilnim odborom na predčasnem glasovanju
 • Vključitev tujcev v volitve v svete ožjih delov občine
 • Črtanje možnosti, da so volitve v svete ožjih delov na dve leti

Ključni pomislek predstavnikov združenj je bil glede ustreznosti termina rednih lokalnih volitev. Predstavnik MOL je opozoril, da drugi vikend v novembru, kot ga predvideva osnutek, ni ustrezen že zaradi samega terminskega načrta volitev. Sicer so se vsi strinjali, da je smiselno določiti stalen termin, ki pa naj bo v drugem ali tretjem tednu oktobra.

< Vse aktualne novice