• Domov
  • Novice
  • Sestanek reprezentativnih združenj s predstavniki MORS URSZR o sodelovanju na področju ZRP v okviru EKP 2014-2020 ter VFO 2021-2027

V torek 14. avgusta je v prostorih Uprave RS za zaščito in reševanje potekal sestanek o možnem sodelovanju med MORS in URSZR ter reprezentativnimi združenji občin na področju Zaščite reševanja in pomoči v okviru EKP 2014-2020 ter VFO 2021-2027.

Držani sekretar mag. Damijan Jaklin je na začetku predstavil namero MORS ter URSZR za uvršanje vsebin na področji zaščite, reševanja in pomoči (ZRP) v Evropsko kohezijsko politiko (EKP) v obdobju 2014-2020, za  za koriščenje sredstev večletnega finančnega okvirja (v nadaljevanju VFO) 2021 – 2027 in instrumenta za okrevanje – NextGenerationEU (v nadaljevanju NG EU). Državni sekretar je poudaril, da pretekle in nedavne podnebno pogojene nesreče, kot so žled, toča, neurja in požari nakazujejo na potrebo po skupnem odzivu različnih deležnikov, ki ga dosežemo z ustrezno organiziranostjo, opremljenostjo in usposobljenostjo sil. Predstavil je proces programiranja evropskih sredstev iz različnih finančnih virov, instrumentov in politik, kjer MORS ter URSZR vidita možnost za zagotovitev potrebnih sredstev za:  

  • vzpostavitev infrastrukturnih in informacijsko-komunikacijskih pogojev pripravljenost in odziv sil ZRP, in sicer NCZ kot strateškega centra za spremljanje, načrtovanje in odzivanje sil ZRP;
  • vzpostavitev in dograjevanje infrastrukturnih pogojev za boljšo usposobljenost sil ZRP na državni, regionalni in lokalni ravni,
  • zagotavljanje ustrezne opreme za izvajanje nalog na področju ZRP v povezavi z odzivom na podnebno pogojene nesreče na državni, regionalni in lokalni ravni,
  • pripravo in nadgradnjo usposabljanj ter učnih pripomočkov za izobraževanje in usposabljanje sil ZRP, vezanih na odziv v primeru podnebno pogojenih nesreč.

Za doseganje zastavljenih ciljev je potrebna umestitev v strateške in operativne dokumente na vseh ravneh, sočasno pa je potrebna podpora vseh deležnikov na področju ZRP, lokalnih skupnosti ter reprezentativnih združenj občin.

Na sestanku je bilo jasno izpostavljeno, da bodo vozila in  oprema (za odpravljanje posledic naravnih nesreč) kupljena z evropskimi sredstvi dana v brezplačno uporabo občinam, v kateri pristojnosti tudi so odzivi na nesreče nastale zaradi podnebnih sprememb.

Skupnost občin Slovenije je na sestanku pohvalila aktivnosti MORS in URSZR na področju umeščanja vsebin ZRP v strateške dokumente in operativne programe na vseh ravneh, saj bo le tako možno črpanje evropskih sredstev za usposabljanje ljudi, modernizacijo opreme, ter uporabe IKT tehnologije pri vodenju, spremljanju, načrtovanju ter odzivanju sil zaščite in reševanja. Izrazili smo zadovoljstvo z nadgradnjo obstoječega sistema ZRP v smislu kadrov, opreme in infrastrukture. Skupnost občin Slovenije je pripravljena podpisati sporazum o sodelovanju z MORS in URSZR, saj se zavedamo pomena skupnega nastopa ter zastopanju skupnih interesov za izboljšanje odzivanja na naravne nesreče s strani občin.


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice