• Domov
  • Novice
  • Sestanek z ministrom Židanom o predlogu ZKZ-E in prenosu zemljišč Sklada kmetijskih zemljišč

Predstavniki Skupnosti občin Slovenije so se dne 27.5.2015 udeležili sestanka, ki ga je v zvezi z vprašanji občin glede sprememb Zakona o kmetijskih zemljiščih (ZKZ-E) in prenosa zemljišč Sklada kmetijskih zemljišč, sklical minister mag. Dejan Židan. Skupnost občin Sloveniji je v postopku priprave ZKZ-E večkrat posredovala predloge in pripombe k vsebini zakonodajne spremembe, MKGP pa je več predlogov in pripomb upoštevalo, nekatere pomembne pa ne. Predstavniki MKGP so uvodoma poročali o predlogih SOS, načinu njihovega upoštevanja in o predlogih,ki jih ni bilo mogoče upoštevati. Na sestanku je bilo dogovorjeno:

1. Občinam se dopusti pravna možnost, da pri načrtovanju pomožnih kmetijskih stavb v občinskih prostorskih aktih določajo lokalne pogoje. ZKZ bo predpisal le minimum kmetijskega zemljišča v lasti ali zakupu investitorja.
2. Občinam se dopusti možnost, da brez spremembe namenske rabe načrtuje prostorske ureditve, ki so načrtovane kot ključna omrežja prometne in gospodarske javne infrastrukture v pristojnosti občin, določene v Prilogi 3. Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojih za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij (Uradni list RS, št.  99/07).
3. Za območja prostorskih ureditev občin, ki jih je dopustno načrtovati brez spremembe namenske rabe in so načrtovane z izvedbenim prostorskim aktom, odobritev pravnega posla ne bo več potrebna, če gre za kmetijsko zemljišče ali gozd, ki na katerem je z izvedbenim prostorskim aktom načrtovan objekt ključnega omrežja prometne in gospodarske javne infrastrukture.
4. V območjih veljavnih izvedbenih prostorskih aktov, bo ne glede na ostale določbe ZKZ, ki omejuje geodetske postopke, dopustno izvajati parcelacije, če so te skladne z določili prostorskih izvedbenih aktov glede parcelacije zemljišč.parcelacije.

MKGP bo besedilo iz gornje 2., 3. in 4. točke dodatno uskladilo z MOP.

Predstavniki SOS so na sestanku predlagali možnost, da naj odobritev pravnega posla ne bi bila več potrebna, če gre za kmetijsko zemljišče ali gozd v lasti občine ali države, ki je namenjeno nadomestitvi izgubljenih kmetijskih zemljišč ali gozda v lasti ali zakupu registrirane kmetije, ki so posledica odkupov zemljišč na katerem stoji objekt (stavbišče in funkcionalno zemljišče) zgrajen v skladu z veljavnim prostorskim aktom in s predpisi o graditvi objektov ali na katerih je z izvedbenim prostorskim aktom načrtovan objekt ključnega omrežja prometne in gospodarske javne infrastrukture.

Predstavniki SOS še vedno pozivajo ministra:
1. da s predlogom ZKZ-E ne znižuje obsega in kakovosti strokovnih podlag in sicer podlag potrebnih za določanje TVKZ z vidika izboljšanja podatkov o boniteti kmetijskih zemljišč, podlag za načrtovanje območij primernih za izvajanje agrarnih operacij ter podlag za načrtovanje območij za izvajanje ukrepov odpravljanja zaraščanja.
2. da se predlog ZKZ-E uskladi z MOP v smislu vsebine sprememb in dopolnitev ZPNačrt in ZGO, ki sta že v pripravi in bosta predvidoma v obravnavi v jeseni 2015.

< Vse aktualne novice