• Domov
  • Novice
  • Sestanek z ministrstvom za finance glede zniževanja stroškov občin

V petek, 8.5.2015 je v prostorih Ministrstva za finance potekal sestanek, namenjen obravnavi pravilnika o postopkih za izdajo soglasja za zadolževanje občin, vključevanje sistemov EZR občin v sistem EZR države, predloge v zvezi z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ ter predlog za spremembe vnosa podatkov o načrtih razvojnih programov v APPrA-O.

S strani Skupnosti občin Slovenije je bilo podano stališče, da ima vključitev sistemov EZR občin v EZR države minimalne prednosti, glede na slabosti, predvsem iz vidika decentraliziranega vidika upravljanja z zakladnicami. Centralizacije predstavlja veliko nevarnost za avtonomno odločanje vodstev občin o razpolaganju z njihovimi sredstvi. Po drugi strani pa bi bilo nujno pristopiti k vzpostavitvi EZR za občine, preko katerega bi lahko občine upravljale s finančnimi viški iz krajevnih skupnosti ter javnih zavodov. Državna sekretarka Mateja Vraničar je bojazni sicer zavrnila, vendar je ministrstvo za finance pristalo na pobudo za organizacijo informativnega posveta, namenjenega zaposlenim na področju financ in županjam in županom, kjer bi se v širšem krogu opravilo diskusijo o prednostih in slabostih takšne vpeljave enotnega sistema.

V zvezi s Predlogom Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ je Skupnost občin predlagala spremembo višine mejnih vrednosti, ki določajo pripravo in obravnavo posamezne vrste investicijske dokumentacije po stalnih cenah z vključenim in posebej prikazanim davkom na dodano vrednost. Državna sekretarka je zavrnila predlagano možnost takšne spremembe in predlagala, da se tudi to problematiko vključi v omenjeni posvet, kjer bi skupaj z zaposlenimi na področju financ in župani pregledali vzorčne primere investicijske dokumentacije. V primeru, da bi se skozi diskusijo izkazalo, da napotki za lažjo izdelavo investicijske dokumentacije ne zadostujejo pa bi bili pripravljeni pristopiti tudi k spremembam.

Na sestanku je bila obravnavana tudi problematika pravilnika o postopkih za izdajo soglasja za zadolževanje občin. Uvodoma so predstavniki SOS pozdravili, da bodo občine sedaj imele možnost izbire ali bodo najele zunanjega finančnega svetovalca ali ne ter uvedbo možnosti zadolževanja občin preko enega leta. Predlagali so tudi, da se iz pravilnika črta dosedanjo ureditev predhodnega soglasja, ki je v nasprotju z veljavnim sistemom financiranja občin, prav tako pa povzroča dodatna birokratska opravila tako v občinah kot na ministrstvu. Ministrstvo predlogu ni bilo nenaklonjeno, zato so zaprosili za posredovanje pripomb, katere bo potrebno z MF uskladiti. Opozorili pa so predvsem na dejstvo, da so nekatera določila pravilnika v nasprotju z veljavno zakonodajo, ki določa financiranje občin, prav tako pa v luči avtonomije občin popolnoma neustrezna.

Mateja Vraničar je predstavila načrtovane spremembe ZIPRS, ki se nanašajo na nujne spremembe zaradi lažjega črpanja Eu sredstev in pridobitve kapitalskih naložb države, medtem ko pa se drugih členov ne odpira. Povedala je, da je spremembe zakona Vlada že potrdila na včerajšnji seji in predlog zakona posredovala v Državni Zbor. Generalna sekretarka SOS je opozorila, da reprezentativne organizacije občin s spremembami niso bile seznanjene pa tudi, da takšen način brez predhodne konzultacije s skupnostmi občin ni sprejemljiv. Glede ZIPRS smo ponovno odprli vprašanje nekaterih določil 49. in 52. člena, ki od občin zahtevata enake postopke, kot veljajo za državo (izhodišča za kadrovske normative, izhodišča in vsi nadaljnji postopki za pripravo proračunov oz. finančnih načrtov). Opozorili smo, da način opredeljen v ZIPRS za občine ni izvedljiv in bi jih popolnoma blokiral pri njihovem delu, zato je potrebno ta določila popraviti tako, da jih občine lahko izvršijo ali pa občine izločiti iz teh dveh členov. Opozorili pa smo tudi na problem odvzema POS (46.a čeln ZIPRS), kar je v popolnem nasprotju z veljavno sistemsko zakonodajo. Predlagali smo prav tako, da se problematika spreminjanja odlokov o NUSZ prehodno reši v ZIPRS. Z državno sekretarko Matejo Vraničar je bilo dogovorjeno posredovanje pisnih pripomb, saj na MF predvidevajo vnovične spremembe ZIPRS v juniju, ko bo možno omenjene spremembe vnesti v zakonodajo.

Glede zniževanja stroškov občin je Mateja Vraničar povedala, da je Vlada ministrstva zavezala, da je potrebno v naslednjih tednih pripraviti še dodatni nabor možnih rešitev, ki bodo razbremenile občine in jim znižali stroške delovanja tako, da bo mogoče privarčevati 22,8 mio.€. Ministrstvo za finance bo do konca meseca maja opravilo potrebne finančne analize in o izsledkih obvestila reprezentativne skupnosti ter o morebitnih potrebnih nadaljnjih ukrepih v primeru, da skozi spremembe zakonodaje ne bo želenega učinka, saj namerava Vlada spoštovati zaveze, ki jih je sprejela skozi podpisan dogovor o povprečnini.


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice