• Domov
  • Novice
  • Sestanek z ministrstvom za okolje in prostor o spremembah sistemske zakonodaje

Dne 11.3.2015 je v prostorih Direktorata za prostor, graditev in stanovanja potekal sestanek s predstavniki Ministrstva za okolje in prostor, katerega namen je bil pregled posameznih predpisov oziroma njihovih določb, ki so jih občine identificirale kot tiste, ki so povezani s posrednimi oziroma neposrednimi stroški delovanja občin oziroma, ki predstavljajo administrativne ovire, identificiranju dodatnih normativnih sprememb, ki lahko doprinesejo h cilju nižanja občinskih stroškov ter odpravi administrativnih ovir in bremen, ter dogovoru o rokih za izvedbo potrebnih sprememb teh predpisov glede na zaveze, ki izhajajo iz dogovora med Vlado RS in občinami.

Predstavniki MOP so pojasnili, da bo Uredba o emisiji snovi pri odvajanju vode iz malih komunalnih čistilnih naprav novelirana skupaj z Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav, in sicer se bo obe uredbi združilo v eno, ki je v predlogu PDV navedena z naslovom Uredba o emisiji snovi pri odvajanju komunalne odpadne vode. S strani ministrstva so potrdili, da bi naj pri spremembah upoštevali smernice, kot so bile predlagane s strani občin. Kakšne bodo končne zahteve oziroma končno besedilo določb za območja poselitve s skupno obremenitvijo, manjšo od 2.000 PE, kjer se gradnja infrastrukture še ni začela, pa je še preuranjeno napovedati, kakor so povedali na pristojnem ministrstvu.

Glede ureditve finančnih jamstev za odlagališča odpadkov, s katerimi upravljavci odlagališč zagotavljajo ustrezno zaprtje odlagališča in izvajanje potrebnih ukrepov po zaprtju odlagališča, trenutno MOP skupaj z MF išče rešitev med tremi možnimi. Dejstvo je, da bo za najustreznejšo rešitev najprej potrebna sprememba Zakona o javnih financah (predviden rok je junij 2015) in potem po potrebi tudi ustrezna sprememba Uredbe o odlagališčih odpadkov.

V zvezi z odplačno naravo služnost za objekte, ki prečkajo vodotoke (kot so mostovi, viadukti..), je Skupnost občin Slovenije vztrajala pri neodplačni služnosti in nasprotovala predlagani rešitvi ministrstva, da se služnost zaračunava zgolj simbolično, s spremembo Pravilnika o metodologiji za določanje nadomestil za služnosti na vodnih in priobalnih zemljiščih v lasti RS. Na ministrstvu vztrajajo, da je odstopanje od načela odplačnosti mogoče zagotoviti le za posamične objekte (kot izjemo), ki so nujno vezani na vodni in priobalni prostor.

Glede predloga sprememb ureditve zagotavljanja protipoplavne varnosti in s tem povezanih zahtev v postopkih priprave prostorskih aktov ministrstvo ni pristalo na predlog, da se odpravi naloga občin za izdelavo poplavnih študij. Predstavniki ministrstva so poudarili, da pospešeno izboljšujejo podporo na tem področju preko portala eVode. Prepričani so, da bo  njegova vsebina pomagala izdelovalcem prostorskih aktov, OP in strokovnih podlag (objavljen bo LIDAR – pospešitev izdelave HHštudij, objavljeni bodo podatki s področja voda, ki bodo podali cel pregled s področja upravljanja z vodami in bodo ažurni – višja kakovost prostorskih aktov, hitrejša priprava, manj dopolnjevanj/negativnih mnenj).

Predstavniki občin so poleg predlogov, ki so bili podrobneje obravnavani, opozorili še na druge pomembne tematike, katerim se bo potrebno posvetiti v prihodnje. Med te je Skupnost občin uvrstila tudi Uredbo o načinu uporabe zvočnih naprav, ki na shodih in prireditvah povzročajo hrup, saj ocenjujemo, da je neživljenjska in smo nanjo opozarjali že več let.

Predstavniki ministrstva so povedali, da bodo spremembe Pravilnika o metodologiji za določanje nadomestil za služnosti na vodnih in priobalnih zemljiščih v lasti RS sprejete v najkrajšem času, ostale predpise pa se bo pripravilo v rokih, kot jih Ministrstvu za okolje in prostor nalaga normativni program dela vlade. Občine članice SOS, občinski strokovnjaki in njihova stališča pa bodo še naprej  ostali aktivno vključeni v pripravo vseh omenjenih predpisov.


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice