• Domov
  • Novice
  • Sestanek z MIZŠ glede priprave razpisa za sofinanciranje investicij v vrtce in osnovno šolstvo

Dne 15.1.2020 je na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport potekal sestanek s predstavniki skupnosti občin na temo priprave razpisa sofinanciranje investicij v vrtce in osnovno šolstvo. Sestanka se je v imenu SOS udeležila generalna sekretarka SOS, Jasmina Vidmar. Ministrstvo je na sestanku udeležence seznanilo s potekom priprave razpisa in problematiko oblikovanja pogojev in kriterijev razpisa. Za sofinanciranje investicij v vrtce sta zagotovljena 2 mio EUR, za sofinanciranje investicij v osnovno šolstvo pa 14 mio EUR. Sredstva so porazdeljena glede na leto, in sicer:

  • v letu 2020: 1 mio za investicije v vrtce, 10 mio EUR za investicije v osnovne šole;
  • v letu 2021: 1 mio EUR za investicije v vrtce, 4 mio za investicije v osnovne šole.

MIZŠ je povedalo, da je potreba za sofinanciranje v vrtce v 44 projektih (odprtih investicijskih potreb) kar predstavlja 60 mio EUR, za osnovne šole pa v 62 projektih v ocenjeni vrednosti 117 mio EUR. Ob tem da so izločili 65 projektov (v vrednosti 38 mio EUR), v katerih gre zgolj za energetske sanacije. Prav tako niso všteti projekti (potrebe) Ljubljane. V skladu z navedenim bi potrebovali za vse projekte 215 mio EUR oz 265 mio EUR skupaj z Ljubljano. Proračunska sredstva, ki so na voljo, tako predstavljajo zgolj 6% vseh potrebnih sredstev. Nadalje je MIZŠ pojasnilo, da bodo izločili projekte za prenovo ali rekonstrukcijo telovadnic, ker gre za posebno področje. Prav tako bo pogoj, da se na razpis lahko prijavi občina zgolj z enim projektom. Sofinanciranje bo omejeno na m2, in sicer se bo financiralo projekte za vrtce do 1000 m2, za osnovne šole pa do 2000 m2. Merilo ne predstavlja pogoja, saj se lahko prijavijo na razpis tudi projekti, kjer gre za večjo kvadraturo, vendar se bo financiralo zgolj do navedenih m2. Prednost v razpisu bodo imeli projekti, ki so že v teku oziroma projekti, ki že imajo gradbeno dovoljenje in ga je možno 70% realizirati že v letu 2020. Kriterij za izbor bo tudi demografsko stanje, povečan vpis, narodnostno mešana območja, ipd. Izbrani bodo lahko projekti, kjer je predvidena rekonstrukcija oz celovita prenova, dograditve, novogradnje (ne pa zgolj zamenjava oken, vrat, ipd.).

Predstavnica SOS je povedala, da je dobrodošlo, da je država zagotovila vsaj nekaj sredstev za sofinanciranje investicij v vrtce in osnovne šole, tako kot je temu bilo do leta 2011, in pri tem izpostavila, da sporočene potrebe kažejo na to, kaj je država z varčevanjem povzročila v slovenskih občinah. Dejstvo je, da občine že tako prejmejo premalo sredstev za pokrivanje tekočih nalog, zato še toliko težje rešujejo predšolski in šolski prostor (obnove, širitve, gradnje). Sistem razpisov, ki je veljal do leta 2011 je izrazito omejil število projektov (na cca. 3 projekte), ki so se financirali. Zato bi bilo koristno in korektno, da se zagotovi čim bolj razpršeno sofinanciranje občinskih investicij. Izpostavila je, da je država popolnoma izpustila iz rok strateško načrtovanje za policentrični razvoj Slovenije, kar bi moral biti eden izmed ključnih kriterijev razpisa. Torej podpora območjem, ki so najdlje oddaljeni od različnih centrov (kot npr. obmejna območja).

V nadaljevanju so udeleženci razpravljali o predlogih MIZŠ, predstavnica MO Ljubljane je podala predlog po nujni vključitvi kriterija za protipotresno zaščito. Predlog je bil tudi, da je potrebno zastaviti pregleden sistem financiranja v prihodnosti, namreč občine morajo biti seznanjene o razpisih pravočasno, da se lahko nanje tudi pripravijo. Pri tem je predstavnik ministrstva povedal, da načrtujejo, da bi po letu 2021 vzpostavili štiri-letne razpise. V zvezi s tem tudi upajo, da bodo na državni ravni dosegli konsenz, da se za ta namen iz državnega proračuna zagotovi letno 20 mio EUR.

Na koncu je ministrstvo napovedalo, da bo razpis objavljen v začetku februarja 2020, z določenim 30. dnevnim rokom za prijavo, v aprilu pa bi naj že bili objavljeni rezultati izbranih projektov. Sredstva bodo občine prejele v skladu s 21. in 23. členom ZFO-1. Ker pa gre za manjšo višino sredstev, bo poročanje poenostavljeno.


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice